Marcelina Zawisza o żywieniu w szpitalach

18.09.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Kwestia posiłków w szpitalach została uregulowana w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z art. 72 ust. 6 przywołanej ustawy:

Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania obowiązujące przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, mając na względzie normy żywienia oraz wymagania zdrowotne.

Zgodnie z informacją o wynikach kontroli żywienia pacjentów w szpitalach przeprowadzonej przez NIK:

Minister Zdrowia nie skorzystał z możliwości, jaką daje art. 72 ust. 6 ustawy o bżż i nie określił – w drodze rozporządzenia – chociażby minimalnych wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, uwzględniających normy żywienia oraz wymagania zdrowotne. W swojej argumentacji zwrócił uwagę głównie na fakultatywny charakter przywołanej delegacji.

Prawdą jest zatem, że Minister Zdrowia nie wydał rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań wobec żywienia szpitalnego, jednak w świetle przepisów ustawy jest to jedynie delegacja do wydania rozporządzenia o charakterze fakultatywnym, a nie wymóg będący obowiązkiem ministra. Z tego powodu wypowiedź Marceliny Zawiszy uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Marcelina Zawisza
członkini Zarządu Krajowego Partii Razem


Od 12 lat nie ma rozporządzenia, które regulowałoby to, jak mają one [posiłki w szpitalach – przyp.red.] wyglądać – pomimo tego, że ustawa wymaga takiego rozporządzenia!

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.