Marcelina Zawisza w #dziejesienazywo

15.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Punkt 121. opinii Komisji Weneckiej mówi, że obecny konflikt dotyczący składu Trybunału Konstytucyjnego powstał w wyniku działań poprzedniego Sejmu („It is obvious that the current conflict over the composition of the Constitutional Tribunal originated from the actions of the previous Sejm.”). Punkt 126. wskazuje, że „z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP wynika, że zarówno działania poprzedniego, jak i obecnego rządu były niezgodne z konstytucją. W punkcie 136. również zostało podane, że obecny konflikt konstytucyjny ma źródło w działaniach poprzedniego rządu („A solution to the current conflict over the composition of the Constitutional Tribunal, which originated from the actions of the previous Sejm, must be found.”). W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.