Marcin Horała o polskiej luce VAT

11.04.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Komisja Europejska nie opublikowała do tej pory jednego raportu, który przedstawiałby całościowo dane o luce VAT z okresu 2007 – 2015. Z kilku raportów zebraliśmy następujące dane:

Raport Komisji Europejskiej o luce VAT w krajach członkowskich EU-28 z 2017 r. (s. 44):

w 2015 r. – 40,858 mld złotych

w 2014 r. – 40,650 mld złotych

w 2013 r. – 41,744 mld złotych

w 2012 r. – 42,807 mld złotych

w 2011 r. – 31,923 mld złotych

Raport z 2016 r. (s. 44):

w 2010 r. – 28,504 mld złotych

Raport  z 2015 r. (s. 45):

w 2009 r. – 24,804 mld złotych (6,038 mld euro przeliczone na podstawie średniego kursu euro z tabeli NBP z dnia 31 grudnia 2009 r.)

Raport z 2013 r. (s. 74)

w 2008 r. – 11,444 mld złotych (2,743 mld euro przeliczone na podstawie średniego kursu euro z tabeli NBP z dnia 31 grudnia 2008 r.)

w 2007 r. – 1,83 mld złotych (0,511 mld euro przeliczone na podstawie średniego kursu euro z tabeli NBP z dnia 31 grudnia 2007 r.)

Zgodnie z powyższymi informacjami skumulowana luka w okresie 2007 – 2015  wyniosła 264,564 mld złotych.

Należy pamiętać, że to dane szacunkowe, jednakże liczby przytoczone przez Marcina Horałę nie mieszczą się w zakresie wyrażenia „mniej więcej”, ponieważ różnica między jego wypowiedzią a danymi Komisji Europejskiej wynosi aż 55 miliardów złotych.

Ponieważ dane z raportów przygotowywanych dla Komisji Europejskiej dotyczących problematyki luki VAT nie potwierdzają podanej przez Marcina Horałę kwoty, wypowiedź uznajemy za FAŁSZ.

Share The Facts
Marcin Horała
Poseł PiS


W okresie 2007-2015 skumulowana luka VAT wyniosła według szacunków Komisji Europejskiej mniej więcej 320 – 340 miliardów złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.