Marcin Horała o ściągalności VATu w Polsce

12.04.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ściągalność podatku, w tym wypadku VATu, liczy się poprzez stosunek wartości zebranego podatku, do wartości oczekiwanej. Zjawisko potocznie nazywa się “VAT gap”, czyli dziurą vatową – różnicą między oczekiwanym wpływem do budżetu z tytułu VAT i jego realnym wpływem.

Statystyki dotyczące dziury vatowej prowadzi m.in. Komisja Europejska, której raport Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU – 27 Member States, opublikowany w lipcu 2013 r., obejmuje lata 2000-2011. W raporcie znajdują się szczegółowe statystyki dotyczące każdego z państw członkowskich. Na 124 stronie opracowania znajduje się tabela przedstawiająca dziurę VAT jako procent PKB w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z danych wynika, że w 2007 r. dziura VAT była najniższa w Holandii i wynosiła 0% PKB. Dziura VAT w Polsce była drugą najniższą w zestawieniu i stanowiła 0,2% PKB. W związku z powyższymi statystykami wypowiedź uznać należy za prawdziwą.

Share The Facts
Marcin Horała
Poseł PiS


Mieliśmy sytuację, w której przychodzi rząd w 2007, zastaje bardzo dobrą sytuację jeżeli chodzi o ściągalność podatku. Byliśmy wtedy drudzy po Holandii w Europie, pod względem ściągalności VATu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.