Marcin Kierwiński w Poranku TOK FM

Marcin Kierwiński był gościem Dominiki Wielowieyskiej w Poranku TOK FM, gdzie mówił m.in. o zamieszaniu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdzone wypowiedzi

Dominika Wielowieyska

Trybunał generalnie nie zajmuje się uchwałami. On sprawdza, czy zgodne z Konstytucją są ustawy. 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 188 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku Trybunał Konstytucyjny może orzekać w sprawach:

  1. „zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5. skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1 Konstytucji RP”.

W związku z tym Trybunał może orzekać również o zgodności ustaw z Konstytucją.

Marcin Kierwiński

W 2006 roku Trybunał zajmował się chociażby uchwałą dotyczącą speckomisji bankowej, czyli w kompetencjach Trybunału znajduje się także analizowanie kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania państwa uchwał Sejmu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny może orzekać w sprawach zgodności uchwał Sejmu z Konstytucją RP, gdy mają one charakter normatywny. W uzasadnieniu wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 22 września 2006 roku zostało zaznaczone, że normatywny charakter uchwał powinien zostać stwierdzony przez wydanie orzeczenia co do meritum, a postępowanie zostanie umorzone, jeśli uchwała nie ma charakteru normatywnego.

Uchwały Sejmu mogą być kluczowe dla funkcjonowania państwa, nie mając jednocześnie charakteru normatywnego, dlatego wypowiedź tę należy uznać za fałszywą.

W 2006 roku Trybunał Konstytucyjny oceniał zgodność z konstytucją art. 1 i art. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł jedynie w sprawie art. 2 ww. uchwały, natomiast umorzył postępowanie w sprawie art. 1 ww. uchwały na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >