Marcin Mastalerek w „Sednie Sprawy”

29.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W głosowaniu “nad przyjęciem w całości projektu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną”, które odbyło się 24 maja 2006 roku, jedynym posłem PO głosującym przeciw był Bronisław Komorowski. Pełne imienne wyniki głosowania dostępne na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&18&11.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.