Marek Belka w PR1

Marek Belka był gościem Sygnałów Dnia w PR1, w którym odniósł się do jego wypowiedzi opublikowanych na tzw. „Taśmach Wprost”. Jaka jest rola Rady Polityki Pieniężnej?

Sprawdzone wypowiedzi

Marek Belka

Ceny w tej chwili u nas są stałe właściwie, wchodzimy w deflację.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych dotyczących inflacji prezentowanych na stronie Narodowego Banku Polskiego obliczanych na podstawie danych GUS, od grudnia 2013 do maja 2014 ceny standardowego koszyka dóbr (CPI – Consumer Price Index) wzrastały o nie więcej niż 1% (zmiany względem analogicznego miesiąca w ubiegłym roku), co oznacza inflację na bardzo niskim poziomie. Natomiast biorąc pod uwagę zmianę cen względem poprzedniego miesiąca można zaobserwować, że od grudnia 2013 do marca 2014 ceny co miesiąc rosły o 0,1%, w kwietniu ceny nie wzrosły wcale (0,0%), natomiast w maju zaobserwowano spadek cen (względem kwietnia 2014) o 0,1%. Wartości te różnią się, jeśli weźmie się pod uwagę inne miary inflacji, jednak pokazują podobną tendecję.

 

Marek Belka

Otóż obecne prawo pozwala Narodowemu Bankowi Polskiemu skupować czy kupować papiery wartościowe, rządowe papiery wartościowe na rynku wtórnym w operacjach otwartego rynku, czyli wszyscy mogą w nich uczestniczyć. Tak się działo, choć jak się okazało, potrzebne było tylko w minimalnej skali w latach 2008-2009, kiedy prezesem był mój poprzednik pan Sławomir Skrzypek. Nie budziło to żadnej sensacji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Obecne prawo rzeczywiście dopuszcza zakup papierów wartościowych przez NBP w operacjach otwartego rynku, w celu stabilizacji systemu finansowego. Artykuł 48 Ustawy o Narodowym Banku Polskim mówi, że NPB może między innymi kupować dłużne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku. Ponadto artykuł 50 wskazuje, że możliwe jest przyjmowanie przez NBP na przechowanie i administrowanie papierów warościowych. Obserwator Finansowy podkreśla, że zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu UE takie operacje mogą być przeprowadzane wyłącznie na rynku wtórnym.

 

W raportach NBP z roku 2009 (str. 16) wspomina się o działaniach mających na celu ożywienie gospodarki i jako jedno z nich wymienia się właśnie zakup dłużnych papierów wartościowych przez banki centralne.

Marek Belka

Dlatego że Rada Polityki Pieniężnej jest odpowiedzialna za politykę pieniężną, której celem jest utrzymanie inflacji pod kontrolą, stabilności cen, mówiąc krótko. Zresztą zdefiniowano u nas specyficznie, to jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% plus minus jeden.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 12 Ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz z artykułem 227 Konstytucji RP, do obowiązków Rady Polityki Pieniężnej należy corocznie ustalanie założeń polityki pieniężnej.

 

Rada opiera politykę pieniężną na strategii bezpośredniego celu inflacyjnego od 1998 r. Począwszy od 2004 r. Rada przyjęła ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetryczny przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 punkt procentowy. W roku 2014 Rada również nie zmieniła swojej strategii, a cel inflacyjny pozostał na tym samym poziomie czyli 2,5 % plus-minus jeden.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >