Marek Belka w PR1

26.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych dotyczących inflacji prezentowanych na stronie Narodowego Banku Polskiego obliczanych na podstawie danych GUS, od grudnia 2013 do maja 2014 ceny standardowego koszyka dóbr (CPI – Consumer Price Index) wzrastały o nie więcej niż 1% (zmiany względem analogicznego miesiąca w ubiegłym roku), co oznacza inflację na bardzo niskim poziomie. Natomiast biorąc pod uwagę zmianę cen względem poprzedniego miesiąca można zaobserwować, że od grudnia 2013 do marca 2014 ceny co miesiąc rosły o 0,1%, w kwietniu ceny nie wzrosły wcale (0,0%), natomiast w maju zaobserwowano spadek cen (względem kwietnia 2014) o 0,1%. Wartości te różnią się, jeśli weźmie się pod uwagę inne miary inflacji, jednak pokazują podobną tendecję.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.