Marek Kuchciński o ruchu granicznym z Ukrainą

16.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Straży Granicznej, w 2016 roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło ogółem 22 634 438 osób, z czego zdecydowana większość, tj. 20 327 373 osób stanowili cudzoziemcy. Jest to wzrost o 7% w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy to granicę polsko-ukraińską przekroczyło 21 114 730 osób (w tym 18 976 528 cudzoziemców).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.