Marek Sawicki na Twitterze

18.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych pochodzących z badań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi średnia cena rynkowa zakupu tusz wieprzowych wynosiła dla klasy S:

  • w Polsce: 136,79€ za 100 kg;
  • w Unii Europejskiej (średnio): 134,49€ za 100 kg;

Dla klasy E:

  • w Polsce: 134,39€ za 100 kg;
  • w Unii Europejskiej (średnio): 132,52€ za 100 kg.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.