Marek Sawicki o sprzedaży gruntów cudzoziemcom

13.05.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

21 kwietnia 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że w 2016 roku ANR sprzedała cudzoziemcom 20 ha gruntów na podstawie 11 umów sprzedaży, z czego większość to nieruchomości o charakterze nierolnym. ANR nie opublikowała jeszcze pełnego raportu z działalności w 2016 r..

Jak podano w raporcie z działalności ANR w 2015 roku cudzoziemcy kupili 38 ha na podstawie 9 umów i były to w większości grunty nierolne (str. 16). W 2015 r. całkowita powierzchnia gruntów sprzedana z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa wyniosła 76,7 tys. ha.

Od początku działalności ANR, czyli od 1991 r. do 31 grudnia 2016 r. cudzoziemcom sprzedano łącznie 1 983,7 ha na podstawie 305 umów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.