Marek Sawicki o wzroście eksportu żywności

25.08.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o grupy produktów, to w Głównym Urzędzie Statystycznym istnieją dwa sposoby klasyfikacji polskiego handlu zagranicznego. Jedną z nich jest nomenklatura CN, która zawiera bardzo szczegółową typologię, zawierającą aż 21 sekcji. Drugą nomenklaturą jest SITC, która zawiera 10 grup, w tym sekcję “Żywność i zwierzęta żywe”. Ta sekcja wydaje się najbardziej trafna do analizy wypowiedzi M. Sawickiego dotyczącej poziomu eksportu polskiej żywności. Poniższy wykres prezentuje zmiany wartości eksportu żywności w latach 2008-2012.

eksport_wykres1.jpg

Wykres 1. Eksport żywności i zwierząt żywych z Polski (według nomenklatury SITC) w latach 2008-2012 w milionach euro (za: Główny Urząd Statystyczny, opracowanie: demagog.org.pl).

Posługując się danymi z Roczników Statystycznych Handlu Zagranicznego GUS, widać wyraźną tendencję wzrostową w latach 2008-2012. Eksport żywności oraz zwierząt w 2008 roku wynosił 9 882 700 000, następnie spadł nieznacznie w 2009 roku. Lata 2010-2012 to już wzrost, do ponad 15 mld euro.

 

Trudno jednoznacznie ocenić wartość eksportu w latach 2013 i 2014, ponieważ zarówno GUS, jak
i Ministerstwo Gospodarki nie prezentują pełnych danych za te lata. Główny Urząd Statystyczny podaje jedynie, że w przedziale I-IX 2013 eksport żywności i zwierząt wyniósł 11.935,5 mln euro. Z kolei na 2014 rok dostępne są dane z I kwartału (I-III) – eksport wyniósł 4.254 mln euro.

Nieco odmienne liczby prezentuje Ministerstwo Gospodarki, co wynikać może z innej klasyfikacji (MG opiera się na nomenklaturze CN). Wedle ich danych w 2007 roku wartość eksportu produktów żywnościowych (ujętych w analizach MG jak “Produkty rolno-spożywcze”) wyniosła 10.089 mln euro, zaś w 2008 roku – 11.692 mln. Za 2012 rok wartość eksportu za artykuły rolno-spożywcze wyniosła 17.893 mln euro, z kolei za 2013 rok to 19.957 mln euro. Dokładne dane prezentuje wykres:

 

wykres mg.jpg

Wykres 2. Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski (według nomenklatury CN) w latach 2008-2013 w milionach euro (za: Ministerstwo Gospodarki, opracowanie: demagog.org.pl).

Analiza tych dwóch źródeł pozwala stwierdzić, że M. Sawicki nie podał poprawnych danych jeśli chodzi o poprzednie lata, gdyż już od 2008 roku eksport oscylował między 9 a 11 milionów euro. Miał natomiast prawo podać liczbę 20 milionów euro jeśli chodzi o obecną wartość eksportu – wg. danych z analiz MG (opartych na wartościach podanych przez GUS) eksport żywności w 2013 roku wyniósł niemal 20 mln euro.

Jeśli chodzi o wzrost w konkretnych grupach produktów, to w dokumencie Ocena Handlu Zagranicznego za 2013 rok czytamy, że: W przekroju towarowym najszybszy wzrost nastąpił w eksporcie artykułow rolno-spożywczych (o 11,5%, do prawie 20 mld EUR). Największą część stanowiły gotowe artykuły spożywcze oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, których wywoź zwiększył się odpowiednio o 10,2% (do 8,9 mld EUR) oraz o 10,5% (do ponad 6,4 mld EUR).

 

Dane te zaprezentowane zostały także w formie wykresu:

 

saldo_gus.jpg

*

 

Fundacja wspomniana w odpowiedzi M. Sawickiego to Fundacja Promocja Polskiej Żywności, założona w październiku 2006 roku a jej celem była głównie organizacja imprez promocyjnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.