Mariusz Błaszczak o wyborze Marszałka Sejmu

13.11.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

głosowaniu nad wyborem Marszałka Sejmu podczas posiedzenia izby 25.06.2015 r. 130 członków Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a także 14 członków Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica zagłosowało przeciwko wszystkim kandydaturom: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Jerzego Wenderlicha na to stanowisko.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.