Mariusz Błaszczak w PR1

W środowy poranek Mariusz Błaszczak gościł na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Zespół Demagog.pl podjął się sprawdzenia wypowiedzi merytorycznych, które padły podczas tej rozmowy.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Mariusz Błaszczak

Po trzydziestu latach funkcjonowania dwie trzecie ludzi nie uzbierało na najniższą emeryturę.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Dokładny opis aktualnie istniejącego systemu emerytalnego został przedstawiony w “Przeglądzie funkcjonowania systemu emerytalnego” opublikowanym w czerwcu 2013 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów. Podstawą prawną obecnego systemu jest reforma z 1999 roku, funkcjonuje on zatem od 16, a nie od 30 lat.

Wcześniej, do 1998 roku funkcjonował w Polsce repartycyjny system emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu. Opierał się on na założeniu, iż składki osób pracujących finansują bieżące wypłaty emerytur, a wysokość emerytury była ustalana na podstawie zarobków z wybranych lat pracy i okresu podlegania ubezpieczeniom. W roku 1999 utworzono system oparty o dwa filary o charakterze publicznym i obowiązkowym (I filar – repartycyjny; II filar czyli OFE – kapitałowy) oraz trzeci dobrowolny filar ubezpieczeń prywatnych. Na skutek reformy system o zdefiniowanym świadczeniu został zastąpiony systemem o zdefiniowanej składce. W związku z tym wielkość wypłacanej emerytury zależy od wysokości wszystkich wpłaconych składek i oczekiwanej długości życia.

Reforma objęła osoby urodzone po 1948 roku,przy czym w stosunku do osób urodzonych przed 1969 zastosowano klauzulę umożliwiającą tej grupie obywateli rezygnację z uczestnictwa w części kapitałowej systemu. Ponadto, poza systemem powszechnym istnieją także systemy branżowe obejmujące rolników, górników, służby mundurowe, sędziów i prokuratorów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przestawia oficjalnych prognoz odnośnie wysokości przyszłych emerytur. Tego typu symulacja została przeprowadzona przez firmę doradczą Capital Strategy, zarządzaną przez byłego wiceministra finansów Stefana Kawalca, na potrzeby raportu pt. „Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne ?”. Według danych przedstawionych w raporcie „Udział  emerytów, których  emerytura  nie  przekroczy  progu emerytury minimalnej w ogólnej liczbie osób, którym przyznano emerytury  w  danym roku”, w roku 2060 może wynieść od 25 do maksymalnie 50% osób wpłacających składki. Powyższe dane przywoływane są w publikacjach Dziennika Gazeta Prawna, Onet Biznes oraz na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

Mariusz Błaszczak

W emeryturach z OFE stopa zastąpienia, czyli relacja między ostatnim wynagrodzeniem a pierwszą emeryturą, wynosi w najwyższym przypadku 30 procent – a w systemie solidarnościowym 60 procent.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Wszystkie emerytury są wypłacane przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (pieniądze odkładane w Otwartych Funduszach Emerytalnych  trafiają przed uzyskaniem wieku emerytalnego do ZUS), a także kwota oszczędzona w OFE stanowi pewien ułamek wysokości ostatecznego świadczenia. Podane dane przez Mariusza Błaszczaka nie znajdują obecnie żadnego potwierdzenia w literaturze i badaniach.

Przeciętna stopa zastąpienia to obecnie 62%, bez rozróżnienia na emerytury “z OFE” lub bez. Natomiast 30% stopą zastąpienia są zagrożeni 30-latkowie, którzy pierwsze lata kariery zawodowej przepracowali na umowach cywilnoprawnych, wynika to z symulacji ZUS. Ponadto, obecnie nie należy porównywać stopy zastąpienia emerytury otrzymywanej wyłącznie z oszczędności odkładanych w ZUS, z tą z dodatkiem systemu kapitałowego. Gdyż utworzony został on w roku 1999 r., zatem nikt jeszcze nie oszczędzał w nim przez cały okres aktywności zawodowej.
Miarodajne dane dostarczają symulacje przeprowadzane dla osoby wchodzącej obecnie na rynek pracy. Pokazują one, że rzeczywiście decydowanie się wyłącznie na system repartycyjny pozwoli na otrzymanie wyższej emerytury w przyszłości. Jednak różnica w stopie zastąpienia to ok. 6 pkt proc. (48,16% ZUS; 41,96% OFE wariat realistyczny), a nie tak jak wskazuje Mariusz Błaszczak 30 pkt. proc.

Mariusz Błaszczak

Na finiszu swoich rządów sprzedali PKP Energetykę prywatnemu funduszowi, który tanio kupuje i drogo sprzedaje.

Prawda Ukryj uzasadnienie

25 września 2015 roku PKP Energetyka została sprzedana Funduszowi CVC (Capital Partners), który zarządza kapitałem w imieniu ponad 300 inwestorów instytucjonalnych. 100% akcji PKP Energetyka zostało sprzedanych za cenę  1 410 mln zł.

W marcu 2006 roku CVC przejęło większościową kontrolę nad Formułą 1 za 2 miliardy $. W 2014 CVC straciło kontrolę sprzedając większość akcji, szacuje się, że na Formule 1 CVC zarobił około 8-9 miliarda $ (tyle CVC dostało za sprzedaż) co jest szacowany na zysk rzędu 751.3%.

Mariusz Błaszczak

300 milionów złotych minister zdrowia przekazuje klinikom in vitro.

Prawda Ukryj uzasadnienie

3 listopada, ustępujący minister zdrowia Marian Zembala podpisał nową edycję programu in-vitro na którą zostanie przeznaczone 300mln złotych ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra zdrowia. Program będzie obowiązywać w latach 2016-2019.

Mariusz Błaszczak

Najwyższa Izba Kontroli pokazuje, że z roku na rok kolejki do lekarzy specjalistów są dłuższe.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu NIK z grudnia 2014 r. dotyczącego realizacji zadań NFZ w ramach planu finansowego na rok 2013  dostęp do świadczeń publicznych w porównaniu z latami poprzednimi uległ pogorszeniu na co wskazują rosnące kolejki do lekarzy. Szczególnej analizie została poddana opieka specjalistyczna. W raporcie zostało również zaznaczone,  że w ciągu najbliższych kilku lat zmniejszanie kolejek do lekarzy może być utrudnione z uwagi na wzrost kosztów leczenia osób powyżej 65 roku życia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >