Mariusz Błaszczak w TVP INFO

05.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Informacja ze strony MSWiA z 2 czerwca 2016 zawiera komunikat, mówiący o tym, że w latach 2007-2015 zlikwidowano 418 z 817 posterunków Policji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.