Marosz Szefczovicz o energetyce wiatrowej

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej  komisarz ds. Unii Energetycznej w swoich przemówieniach często odnosi się do energetyki odnawialnej w tym branży wiatrowej. W ramach factchecku energetycznego opracowywanego wraz z Instytutem Polityk Publicznych postanowiliśmy sprawdzić jego słowa. Ponadto w artykule również analiza słów Zbigniewa Karaczuna eksperta Koalicji Klimatycznej, który w wywiadzie przedstawiał argumenty na rozwój e-mobilności oraz Artura Klucznego menadżera Prairie Mining Ltd.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Sprawdzone wypowiedzi

Marosz Szefczovicz

Branża energetyki wiatrowej rośnie szybko i zatrudnia już ok. 300,000 Europejczyków.


The wind power industry is growing fast, and already employs some 300,000 Europeans.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency -IRENA) liczba pracowników zatrudnionych w branży energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej wynosi 331 000, z czego 45% pracuje w Niemczech. Warto podkrelić, że na całym świecie zatrudnionych jest ok. 1 081 000 pracowników w tej branży.

According to International Renewable Energy Agency (IRENA) report  number of employees in wind industry in European Union amount to 331 000 of which 45% constitutes workforce in Germany. It is worth to highlight that totally over the world is employed about 1 081 000 people.

Marosz Szefczovicz

W Andaluzji w Hiszpanii Program Zrównoważonego Budownictwa przyczynił się do poprawy efektywności energetycznej mieszkań dla ponad 7,000 rodzin nisko zarabiających.


In Andalucía in Spain, the Sustainable Construction Programme helped improve energy efficiency in housing for more than 7,000 low-income families.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej w ramach polityki regionalnej, w wyniku Programu Zrównoważonego Budownictwa, ok. 23% zachęt przyczyniło się do poprawy jakości mieszkań dla ponad 7,000 nisko zarabiających rodzin.

According to European Commission report about projects in regional policy , as a result of the Sustainable Construction Programme, around 23 % of incentives being used to improve housing quality for more than 7 000 low income families.

Zbigniew Karaczun

Jeszcze kilka lat temu po Warszawie na rowerach jeździli głównie najbardziej zdeterminowani. Teraz po wprowadzeniu roweru miejskiego skorzystało z niego już ponad 7 milionów użytkowników.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według danych opublikowanych 27 października 2016 roku na stronie Veturilo – Warszawskiego Rowera Publicznego, od 1 sierpnia 2012 roku (czyli od dnia uruchomienia Veturilo w Warszawie) z możliwości wypożyczenia miejskich rowerów skorzystano 7 676 808 razy. Zarejestrowanych użytkowników korzystających z roweru miejskiego jest 445 tys. W związku z nieprecyzyjnym sformułowaniem sugerującym, że chodzi o użytkowników, a nie ilość wypożyczeń roweru miejskiego kwalifikujemy tę wypowiedź jako manipulację.

Artur Kluczny

Popyt na węgiel w Europie jest ogromny – sięga 190-200 mln ton rocznie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Popyt na węgiel w Europie sięga ponad 200 mln ton rocznie, zgodnie z danymi publikowanymi przykładowo na stronie Eurostat gdzie jest podane, że  na rok 2014 całkowita konsumpcja wyniosła 297 mln ton. Cytat z raportu:  krajowe zużycie brutto węgla na rok 2015 dla Europy osiągnęło 269 Mt. Z wykresu zaczerpniętego z EXCERPT FROM COAL INFORMATION (2016 edition) również widać, że konsumpcja węgla w Europie jest większa niż 200 Mt rocznie.

15207988_1149052655131382_1545129517_n-1

Objaśnienie do wykresu:
“Całościowo węgiel odnosi się do sumy antracytu, pozostałego węgla bituminowego, węgla koksowego i brunatnego, zamienionych na powszechną jednostkę energii, jaką jest milion ton węgla ekwiwalentnego Mtce.”

Zatem wypowiedź nie jest zgodna z prawdą gdyż podany przedział liczbowy 190-200 mln ton/rocznie jest mniejszy niż podają oficjalne źródła.

Artur Kluczny

Kopalnia Jan Karski, projektowana i budowana od podstaw, wykorzystująca najlepsze praktyki górnicze i nowoczesne technologie, będzie mogła produkować węgiel wysokiej jakości po koszcie 25 USD za tonę. Jest to według naszych szacunków o ponad 30 proc. mniej niż koszt osiągany przez najrentowniejszą polską kopalnię Bogdankę.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Na stronie Priare Mining opublikowane zostały następujące informacje dotyczące projektowanej kopalni: “Jak wykazano w PFS, średni gotówkowy koszt dla kopalni Jan Karski wyniesie 24,96 USD za tonę(104,58 zł/tonę kurs USD z dnia 20.11.2016), przy rocznej produkcji węgla na poziomie 6,34 mln ton.”

Jednak powyższe informacje są bardzo ogólne i ciężko zweryfikować ich miarodajność w porównaniu ze szczegółowym raportem umieszczonym na stronie LW Bogdanka, gdzie rozpisane zostały wszystkie składowe kosztów.  

W Bogdance w 2015 r. produkcja netto wyniosła 8,457 mln ton, a całkowite koszty produkcji osiągnęły 2 175, 734 mln zł. Czyli średni gotówkowy koszt to 257,27 zł/tonę.

Jest to o 59% większy koszt od podanego dla produkcji w kopalni Jana Karskiego.
Zatem rzeczywiście podane koszty produkcji są zaskakująco niskie, ale według obliczeń jest to koszt nie tylko ponad 30% mniejszy, ale aż ponad 50% mniejszy.

15218520_1149048365131811_78247254_n

Marosz Szefczovicz

Ceny detaliczne energii elektrycznej wzrastają od 2008 roku o około 2% na rok. Jednakże od 2014 roku szybkość wzrostu cen zaczęła spadać, a nawet same ceny zaczęły spadać dla niektórych konsumentów przemysłowych.


Retail electricity prices for industrial consumers have increased since 2008 at a rate of about 2% per year. However, since 2014, prices seem to have slowed down and even started to decrease for some industrial Consumers (e.g. like gas for large industrial Consumers).

 
Fałsz Ukryj uzasadnienie

Poniższa tabela przestawia średnią cenę energii elektrycznej, wyrażoną w euro za kWh dla konsumentów przemysłowych w latach 2008-2015 w 28 krajach Unii Europejskiej. Dane były zbierane dwa razy do roku. Tabela zawiera również porównanie procentowe danego roku z rokiem go poprzedzającym.

 

Rok Średnia cena na półrocze Średnia cena na rok W stosunku do roku poprzedzającego
2008 (I połowa roku) 0,0880 0,09015
2008 (II połowa roku) 0,0923
2009 (I połowa roku) 0,0955 0,09345 103,7%
2009 (II połowa roku) 0,0914
2010 (I połowa roku) 0,0913 0,0911 97,5%
2010 (II połowa roku) 0,0909
2011 (I połowa roku) 0,0928 0,09295 102,0%
2011 (II połowa roku) 0,0931
2012 (I połowa roku) 0,0956 0,09485 102,0%
2012 (II połowa roku) 0,0941
2013 (I połowa roku) 0,0938 0,0933 98,4%
2013 (II połowa roku) 0,0928
2014 (I połowa roku) 0,0916 0,09035 96,8%
2014 (II połowa roku) 0,0891
2015 (I połowa roku) 0,0890 0,08845 97,9%
2015 (II połowa roku) 0,0879

 

W latach od 2008 do 2013 roku wartość procentowa stosunku ceny w danym roku do roku poprzedzającego wynosiła odpowiednio: 103,7%, 97,5%, 102,0%, 102,0%, 98,4%. Obliczając średnią z tych wartości, otrzymujemy 100,72%, w związku z czym możemy powiedzieć, że wzrost ceny detalicznej energii elektrycznej wynosił średnio 0,72% na rok. Pomimo, że wzrost ceny w latach 2011 i 2012 rzeczywiście wynosił 2% w stosunku do lat poprzedzających, obliczona wartość średnia, wynosząca 0,72% na rok, znacząco różni się od wartości przytoczonej w wypowiedzi.

Z przedstawionych danych wynika, że po roku 2014 ceny energii elektrycznej rzeczywiście zaczęły spadać z roku na rok. Pomimo tego wypowiedź uznajemy za fałszywą ze względu na fakt, że jej pierwsza część jest niezgodna z prawdą.

The following table shows an average price of electricity, expressed in Euros per kWh for industrial consumers between 2008 and 2015 in 28 countries of the European Union. Data were collected twice a year. The table also includes a comparison of rates of a given year, as well as the preceding year.

Year                      Average price for the first six months Average price for a year In relation to the preceding year
2008 (1st half of a year) 0,0880 0,09015
2008 (2nd half of a year) 0,0923
2009 (1st half of a year) 0,0955 0,09345 103,7%
2009 (2nd half of a year) 0,0914
2010 (1st half of a year) 0,0913 0,0911 97,5%
2010 (2nd half of a year) 0,0909
2011 (1st half of a year) 0,0928 0,09295 102,0%
2011 (2nd half of a year) 0,0931
2012 (1st half of a year) 0,0956 0,09485 102,0%
2012 (2nd half of a year) 0,0941
2013 (1st half of a year) 0,0938 0,0933 98,4%
2013 (2nd half of a year) 0,0928
2014 (1st half of a year) 0,0916 0,09035 96,8%
2014 (2nd half of a year) 0,0891
2015 (1st half of a year) 0,0890 0,08845 97,9%

From 2008 to 2013, the percentage value of price in a given year to the preceding year amounted to: 103.7%, 97.5%, 102.0%, 102.0%, 98.4%. Calculating an average of these values, we get 100.72%, and therefore, we can say that the increase in the retail price of electricity has averaged 0.72% per year. Although the price increase in 2011 and 2012 actually amounted to 2% compared to the preceding years, the calculated average value, amounting to 0.72% per year, significantly differs from the values quoted in the statement.

The presented data show that from 2014 onwards, the price of electricity have actually started to decline year by year. Despite this fact, we consider the statement as false because its first section is untruthful.

Marosz Szefczovicz

Od 2008 do 2015 roku ceny detaliczne (energii elektrycznej) dla gospodarstw domowych wzrastały o 3% z roku na rok. W 2014 roku gospodarstwa domowe przeznaczały prawie 6% swoich wydatków na koszty energii. Ten udział różni się sporo pomiędzy państwami członkowskimi, od 3% dla Malty do 14.5% dla Słowacji.


From 2008 to 2015, retail prices for households have Increased 3% a year. In 2014 households spent almost 6% of Their total Expenditure on energy. This share varies a lot across Member States, ranging from 3% [in Malta] to 14.5% [in Slovakia].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Tabela przestawiona poniżej przedstawia dane odnośnie średniej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w państwach należących do Unii Europejskiej w latach 2008-2015.

Rok Średnia cena na półrocze Średnia cena na rok W stosunku do roku poprzedzającego
2008 (I połowa roku) 0,1174 0,1209
2008 (II połowa roku) 0,1244
2009 (I połowa roku) 0,1222 0,12155 100,5%
2009 (II połowa roku) 0,1209
2010 (I połowa roku) 0,1217 0,1231 101,3%
2010 (II połowa roku) 0,1245
2011 (I połowa roku) 0,1281 0,1297 105,4%
2011 (II połowa roku) 0,1313
2012 (I połowa roku) 0,1333 0,13575 104,7%
2012 (II połowa roku) 0,1382
2013 (I połowa roku) 0,1368 0,1377 101,4%
2013 (II połowa roku) 0,1386
2014 (I połowa roku) 0,1373 0,1385 100,6%
2014 (II połowa roku) 0,1397
2015 (I połowa roku) 0,1402 0,14105 101,8%
2015 (II połowa roku) 0,1419

W latach 2008-2015 wartość procentowa stosunku ceny w danym roku do roku poprzedzającego wynosiła odpowiednio: 100,5%, 101,3%, 105,4%, 104,7%, 101,4%, 100,6%, 101,8%. Średnia z tych wartości wynosi 102,2%, czyli średnio cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrastała o 2,2% w roku na rok. W porównaniu z występującą w wypowiedzi wartością 3%, otrzymujemy błąd względny wynoszący ponad 36%, z związku z czy tę część wypowiedzi uznajemy za fałszywą.

Całkowite wydatki poniesione przez gospodarstwa domowe wynosiły w 2014 roku 7 727 503,2 mln euro. Całkowite wydatki na energię wyniosły zaś 339 517,8 mln euro, co stanowi 4,4% całkowitych wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe w tamtym roku.

W 2014 roku całkowite wydatki gospodarstw domowych na Malcie zamknęły się w kwocie 5 145,3 mln euro. Wydatki poniesione na pokrycie kosztów energii wyniosły 105,5 mln euro, co stanowi 2,1% wydatków całkowitych.

Jeśli chodzi o Słowację, to całkowite wydatki poniesione przez gospodarstwa domowe wyniosły 41 859,0 mln euro w 2014 roku. Wydatki poniesione na energię zamknęły się w kwocie 4 528,4 mln euro, co stanowi 10,8% wydatków całkowitych.

Wszystkie dane odnośnie wydatków gospodarstw domowych w konkretnych krajach i latach można znaleźć tutaj.
Drugą część wypowiedzi uznajemy za fałszywą, ponieważ dane w niej przedstawione znacząco odbiegają od tych zawartych w statystykach.

The table below shows data on the average price of electricity for households in countries of the European Union in 2008-2015.

Year

 

The average price for the first six months The average price for the year In relation to the preceding year
2008 (1st half of a year) 0,1174 0,1209
2008 (2nd half of a year) 0,1244
2009 (1st half of a year) 0,1222 0,12155 100,5%
2009 (2nd half of a year) 0,1209
2010 (1st half of a year) 0,1217 0,1231 101,3%
2010 (2nd half of a year) 0,1245
2011 (1st half of a year) 0,1281 0,1297 105,4%
2011 (2nd half of a year) 0,1313
2012 (1st half of a year) 0,1333 0,13575 104,7%
2012 (2nd half of a year) 0,1382
2013 (1st half of a year) 0,1368 0,1377 101,4%
2013 (2nd half of a year) 0,1386
2014 (1st half of a year) 0,1373 0,1385 100,6%
2014 (2nd half of a year) 0,1397
2015 (1st half of a year) 0,1402 0,14105 101,8%
2015 (2nd half of a year) 0,1419

 

Between 2008-2015 the percentage of price in a given year to the preceding year amounted to 100.5%, 101.3%, 105.4%, 104.7%, 101.4%, 100.6%, 101, 8%. An average of these values is 102.2%, i.e. an average price of electricity for households increased by 2.2% year by year. Compared with the value of 3% mentioned in the statement, we receive an error of more than 36 per cent. That is why we consider this part of the statement as false.

The total expenditure incurred, in 2014, by households amounted to 7 727 503,2 million Euros. Total expenditure on energy amounted to 339 517.8 million Euros, which represents 4.4% of the total expenditure incurred by households last year.

In 2014, the total expenditure of households in Malta amounted to € 5 145.3 million. Expenses incurred in respect of energy amounted to 105.5 million Euros, representing 2.1% of total expenditure.

As for Slovakia, the total expenditure incurred by households amounted to 41 859.0 million Euros in 2014. Expenditure incurred on energy amounted to € 4 528.4 million, representing 10.8% of total expenditure.

All data on household spending in specific countries and years can be found here.

The second part of the statement we consider to be false, since the data shown therein differ significantly from those included in the statistics.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >