Marzena Okła-Drewnowicz o dzieciach nieobjętych programem 500+

02.02.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według ostatnich rządowych statystyk 3,74 mln dzieci jest objętych świadczeniem w ramach programu “Rodzina 500+”. Z kolei według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest 6,83 dzieci do 18 roku życia, co oznacza, że 46% z nich nie jest objętych programem.

Program “Rodzina 500+” to rządowy program świadczeń w wysokości 500 złotych, wypłacany rodzicom i opiekunom prawnym na dzieci do 18. roku życia. Pieniądze są wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 złotych netto na osobę, świadczenie wypłacane jest również na pierwsze bądź jedyne dziecko. W przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Zgodnie z raportem programu “Rodzina 500+” przedstawiającym dane na 30 czerwca 2018 roku, programem objętym jest 3,74 mln dzieci. z kolei według danych GUS, również z 30 czerwca 2018 roku, w Polsce jest ok. 6,93 mln dzieci do 18 roku życia.

To oznacza, że ilość dzieci nieobjętych programem jest ok, 3,19 mln dzieci, co stanowi 46% ogólnej liczby dzieci.

Wypowiedź uznajemy jak prawdę, ponieważ liczba dzieci objętych programem wynosi ok. 3,8 mln, a nieobjętych – ok. 3,2 mln, co stanowi ok. 45% ogólnej liczby dzieci.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.