Mateusz Morawiecki o długu publicznym

Gościem dzisiejszego Kwadransu Politycznego w TVP1 był Mateusz Morawiecki. Tematy poruszane przez Wiceprezesa Rady Ministrów dotyczyły zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych w Polsce za czasów koalicji PO – PSL. Ponadto Minister Rozwoju i Finansów odniósł się do kwestii związanych z zaludnieniem terenów wiejskich w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Morawiecki

Prawie 40% osób żyje w Polsce na terenach wiejskich, a jak dodamy do tego małe miasteczka to będzie ok. 70%.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego z 30.06.2016 roku na wsi zamieszkuje 15 278 000 osób, czyli 40% populacji mieszkańców Polski.

W drugiej części wypowiedzi Minister Morawiecki nie doprecyzował co rozumie przez “małe miasteczka”. Przyjmując, że miał na myśli miasta poniżej 20 tys. mieszkańców (jest to zasadnicze kryterium podziału miast na kategorie wielkościowe), których jest w Polsce 699 (59 – poniżej 2 tys. mieszkańców, 274 – poniżej 5 tys. mieszkańców, 179 – poniżej 10 tys. mieszkańców, 187 – poniżej 20 tys. mieszkańców) na 919 wszystkich miast – liczba ludności tych małych miast to ok. 7 018 000. Po zsumowaniu z liczbą ludności zamieszkującą wsie daje to w sumie 22 296 tys. osób. Stanowi to ok. 58% populacji mieszkańców Polski (ogólna liczba ludności: 38 427 tys.). Wypowiedź o 70% ludności żyjącej na terenach wiejskich i w małych miastach zostaje zatem uznana za manipulację.

Mateusz Morawiecki

Rząd PO-PSL podwoił nasz dług, z 500 mld na 1 bilion.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w 2007 roku, czyli roku w którym koalicja PO-PSL zaczynała swoje rządy, dług instytucji rządowych i samorządowych w Polsce (general government) wynosił  527,6 mld zł, co stanowiło 45,2% PKB.

Na koniec roku 2015 ten sam wskaźnik osiągnął 917,8 mld zł, tj. 51,3% PKB.

Monitoring wysokości państwowego długu publicznego prowadzony od 2010 roku przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, szacuje państwowy dług publiczny w Polsce na 923,3 mld zł na koniec grudnia 2015 r.

Metodologie stosowane przez obie instytucje nieco się od siebie różnią. Państwowy dług publiczny określa wielkość zadłużenia sektora rządowego, sektora samorządowego oraz sektora ubezpieczeń społecznych, po wyeliminowaniu wszystkich wzajemnych zobowiązań między jednostkami sektora finansów publicznych (po tzw. konsolidacji). Obejmuje on zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, opiewających na wierzytelności pieniężne, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów i innych wymagalnych zobowiązań. Państwowy dług publiczny nie uwzględnia zobowiązań niewymagalnych, czyli np. przyszłych zobowiązań emerytalnych sektora finansów publicznych (FUS). Dług sektora finansów publicznych (general government) obliczany jest na podstawie metodologii stosowanej przez Komisję Europejską i Eurostat (ESA95). Do państwowego długu publicznego nie wlicza się na przykład zobowiązań funduszy utworzonych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (np. Krajowego Funduszu Drogowego), za to wlicza się zobowiązania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: http://www.dlugpubliczny.org.pl/metoda-liczenia/

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >