Mateusz Szczurek – Rozmowa Dnia

09.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia (uwzględniająca czynnik sezonowy) w Polsce w ostatnich miesiącach stale malała:

Polska

Stopa bezrobocia (%)

Październik 2014

Listopad 2014

Grudzień 2014

Styczeń 2015

8,5

8,3

8,2

8,0

 

Według danych opublikowanych przez Eurostat w ostatnich miesiącach 2014 roku stopa bezrobocia w Polsce była niższa niż stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej. Podobnie rozpoczął się 2015 rok – stopa bezrobocia w Polsce jest niższa od unijnej o 1,8 pkt. proc. W porównaniu z początkiem roku 2014, sytuacja w styczniu 2015 roku jest korzystniejsza dla Polski: stopa bezrobocia spadła, ale także zwiększyła się różnica między unijną, a wyliczoną dla Polski stopą bezrobocia.

Stopa bezrobocia (%)

Styczeń 2014

Październik 2014

Listopad 2014

Grudzień 2014

Styczeń 2015

UE28

10,6

10,0

10,0

9,9

9,8

Polska

9,9

8,5

8,3

8,2

8,0

 

  • *”Zharmonizowana stopa bezrobocia jest wynikiem przyjętej przez Eurostat ujednoliconej metody wyznaczania tego wskaźnika dla każdego z krajów Unii Europejskiej. Dane obliczane są przez Eurostat w oparciu o kwartalne wyniki badania siły roboczej (BAEL), uwzględniającego definicję Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz miesięczne dane z bezrobocia rejestrowanego.”  (Zródlo: Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń,  Główny Urząd Statystyczny – Departament Pracy i Warunków Życia, Warszawa)

Stopa bezrobocia wśród młodych w Polsce w styczniu 2015 roku jest niższa niż stopa bezrobocia wśród młodych w Unii Europejskiej. Badania Eurostatu wskazują jednak na niewielką różnicę między unijną, a występującą w Polsce w tym czasie stopą bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia. Jednakże, w porównaniu z początkiem 2014 roku, jest to znacząca poprawa: stopa bezrobocia wśród młodych w ciągu roku zmniejszyła się w UE o 2,1 pkt. proc., podczas gdy w Polsce aż o 5,2 pkt. proc.

Stopa bezrobocia wśród młodych < 25 lat (%)

Styczeń 2014

Październik 2014

Listopad 2014

Grudzień 2014

Styczeń 2015

UE28

23,3

21,8

21,6

21,3

21,2

Polska

26,3

22,4

21,9

21,3

21,1

Dla porównania: najniższe stopy bezrobocia wśród młodych w styczniu 2015 roku występują w Niemczech (7,1%), Austrii (8,2%) i Danii (10,8%). Najwyższe bezrobocie w UE wśród osób poniżej 25 roku życia występuje w Hiszpanii (50,9%).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.