Mateusz Szczurek w RMF FM

14.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Deficyt budżetowy Polski wynosi 4.3% PKB (dane na koniec 2013 roku), co jest przekroczeniem o 1.3 punktu procentowego dopuszczalnej wartości.

 

Zgodnie z Traktatem z Maastricht z 1992 roku, który zawiera dokument opisujący procedurę dotyczącą nadmiernego deficytu, jego dopuszczalny poziom wynosi 3% produktu krajowego brutto (PKB).

Polska od wstąpienia do struktur europejskich osiąga poziom znacznie wykraczający poza tolerowane granice (najwyższy poziom: 7.8% w 2010 roku), w związku z czym Komisja Europejska zgodnie z procedurą z Maastricht podjęła decyzję o zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu, która najprościej mówiąc, polega na wydaniu wytycznych dotyczących działań mających ograniczyć poziom zadłużenia.

2 czerwca 2014 roku KE zdecydowała o zawieszeniu stosowania procedury ze względu na “skuteczne działania”, zgodnie z zaleceniami ze strony Polski.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.