MEN: “Teoretyczna możliwość zatrudnienia ok. 5,3 tys. nauczycieli”.

Tydzień temu Anna Zalewska w programie Jeden na Jeden w TVN24, mówiła o sztandarowym projekcie swojego Ministerstwa, a więc reformie edukacji. Odnosiła się do zmian w zatrudnieniu nauczycieli, w szczególności do tego jak kształtowała się ta sytuacja po ponownym wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla dzieci od 7 lat.

Zapytaliśmy MEN składając wniosek o dostęp do informacji publicznej o przewidywane zmiany zatrudnienia po reformie edukacji usuwającej gimnazja. Otrzymaliśmy dane dotyczące szacunkowej liczby zwiększenia zatrudnienia nauczycieli. Jak będzie wyglądało zatrudnienie po reformie?

Ministerstwo twierdzi, że w konsekwencji reformy systemu edukacji liczba zatrudnionych nauczycieli się zwiększy.

Ma się to stać dzięki różnicy w liczbie uczniów uczęszczających do oddziału w szkole podstawowej i w gimnazjum. Ministerstwo przytoczyło dane zgodnie z którymi w aktualnej klasie VI znajduje się 352 tys. dzieci w 18 tys. oddziałów, średnia wielkość oddziałów wynosi 19,5. W gimnazjach natomiast średnia wielkość oddziału wynosi 22,5, a więc powstałoby 15,6 tys. oddziałów, o 2,4 tys. mniej niż w podstawówkach. W konsekwencji spowoduje to zapotrzebowanie na ok. 3,9 tys. nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018.

Kolejne wyliczenia odnoszą się do klas V szkół podstawowych które w roku szkolnym 2018/2019 miałyby zacząć uczęszczać do gimnazjów. W 17,1 tys. oddziałów klas V uczy się obecnie 323 tys. dzieci. Przy zachowaniu tej samej ilości dzieci w oddziale co przy poprzedniej analizie w gimnazjach otworzyłoby się 14,4 tys. oddziałów – 2,8 tys. mniej.

Według wyliczeń MEN spowoduje to zapotrzebowanie na ok. 4,8 tys. nauczycieli już w roku szkolnym 2017/2018.

Te zmiany miałyby spowodować zwiększenie zapotrzebowania na nauczycieli nawet o 8,7 tys. etatów. Jednak istnieje również kwestia uczniów klas III gimnazjum, którzy w przyszłym roku szkolnym pójdą do liceów, w których średnia liczba uczniów na oddział wynosi 25,8. Przy roczniku liczącym 350 tys. uczniów ma to spowodować zmniejszenie oddziałów o ok. 2 tys. za czym idzie zmniejszenie etatów nauczycieli o ok. 3,4 tys.

Łącznie więc teoretyczna możliwość dodatkowego zatrudnienia wynosi 5,3 tys. nauczycieli.

Ministerstwo wyraźnie zaznacza, że są to jedynie teoretyczne wyliczenia i wiele będzie zależało od indywidualnych decyzji organów prowadzących szkoły. Podkreślony został również fakt, że efekt ten może być widoczny dopiero po okresie przejściowym.

1

23

4

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Zalewska

Tak jak przy 6-latkach była obawa, że 7 tys. osób straci pracę, mamy dodatkowych 1 tys. miejsc pracy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych podanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, liczba nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wzrosła we wrześniu 2016 r. o prawie 930 etatów w porównaniu do roku 2015. Zwiększyła się również liczba etatów nauczycieli uczących w klasach I-III i przedszkolach. Liczba zatrudnionych pedagogów zwiększyła się o niemal 1090 etatów we wrześniu 2016 r., porównując do roku 2015.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, podkreśla że likwidacja obowiązku szkolnego dla sześciolatków nie wpłynie na liczbę etatów dla nauczycieli, gdyż: “łączna liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz w edukacji wczesnoszkolnej nie będzie spadać w wyniku zmian w oświacie”. Ministerstwo podkreśla, że spadek liczby dzieci w I. klasach szkół podstawowych, nie wpłynął na liczbę oddziałów klas I. w podobnej skali. Natomiast nadchodzące zmiany w prawie oświatowym, wymuszą zwiększenie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w innych formach wychowania przedszkolnego. Ministerstwo zakłada, że niezależnie od tego, gdzie będzie przebywał sześciolatek objęty edukacją w wieku szkolnym i przedszkolnym, to łączna liczba dzieci będzie podobna.

Ministerstwo powołuje się również na zmianę w przepisach odnośnie prawa 3-latka do dostępu do wychowania przedszkolnego, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., “zgodnie z art. 1 pkt 2 lit. ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), przewiduje się, że liczba dzieci w przedszkolach w kolejnych latach będzie większa, co jest przesłanką do wzrostu liczby etatów nauczycieli.”

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Edukacji Narodowej, liczba zatrudnionych nauczycieli się zwiększa. Można zauważyć, że zwiększa się liczba nie tylko etatów, jak i zatrudnienie nauczycieli w pełnym wymiarze godzin. Jednakże, maleje liczba nauczycieli pracujących w niepełnym wymiarze godzin (widać tą tendencję porównując rok 2014 do 2015 oraz 2015 do 2016). W tym samym okresie, można zauważyć, że maleje również liczba zatrudnionych nauczycieli mianowanych.

16707105_1355916271095182_230332181_n

1

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >