Michał Boni o DW631

18.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Faktycznie DW631 jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 roku, wykonanego na zlecenie GDDKIA, całokowity ruch samochodowy w tym miejscu wynosił 27159 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.