Michał Dworczyk o likwidacji posterunków Policji w latach 2009-2015

31.08.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2014 r. poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński złożył interpelację nr 24066 w sprawie skutków likwidacji posterunków Policji dla bezpieczeństwa obywateli. Zawierała ona 39 pytań skierowanych do ministra spraw wewnętrznych, pierwsze z nich dotyczyło ilości zlikwidowanych posterunków w latach 2007 – 2014. W odpowiedzi ministerstwo przytracza dane, z których wynika, iż na początku 2009 r. w Polsce funkcjonowało 820 posterunków. W następnych latach liczba ta spadała i na początku 2014 r. wynosiła 430.  Dokładne dane za lata 2014 – 2015, kiedy to liczba posterunków w dalszym ciągu spadała, nie są obecnie dostępne. Powyższe dane wykazują, iż wypowiedź Michała Dworczyka jest prawdziwa.

Warto zapoznać się z całą odpowiedzią na intepelację, w której poruszone są przyczyny oraz inne aspekty związane z likwidacją posterunków policji.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn zmniejszania ilości posterunków policji ministerstwo zwraca uwagę na to, że

w okresie tworzenia dużej sieci posterunków Policji nie były w takim stopniu jak obecnie rozwinięte środki komunikowania się z Policją. Obecnie łatwość nawiązania kontaktu z Policją, na przykład za pomocą telefonii komórkowej, powoduje, iż utrzymywanie gęstej sieci posterunków Policji wydaje się nieuzasadnione

Podkreślano również, iż zmiany w strukturze organizacyjnej mają służyć skuteczniejszej realizacji ustawowych obowiązków Policji, gdyż małe posterunki często borykają się z poważnymi brakami kadrowymi.

W interpelacji  poruszony został także wpływ zmian organizacyjnych w Policji na liczbę interwencji i przestępstw. Ministerstwo w odpowiedzi przytacza dane z których wynika, iż

w zdecydowanej większości gmin (65%) wzrosło nasycenie służbami patrolowo-obchodowymi, natomiast czas reakcji na zdarzenie uległ skróceniu na terenie 58% gmin

danych Policji wynika, iż w latach 2009 – 2011 ilość stwierdzonych przestępstw wzrosła nieznacznie (z 1,13 mln do 1,16 mln) jednak po 2011 r. nastąpił spadek (w 2015 r. stwierdzono 0,8 mln przestępstw).

AKTUALIZACJA:

Według danych, które zostały nam przesłane przez Komendę Główną Policji 31 grudnia 2014 r. w Polsce funkcjonowało 414 komisariatów Policji, natomiast 31 grudnia 2015 r. było to 397 komisariatów.

 

Share The Facts
Michał Dworczyk
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Ponad czterysta z ośmiuset kilkunastu posterunków policji zostało za czasów PO zlikwidowane.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.