Minister Bańka o PZPN

28.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

PZPN zgodnie ze słowami ministra nie jest finansowany z budżetu państwa, jednak może otrzymywać dotacje z funduszy państwowych w ramach różnego rodzaju programów.

W 2016 roku Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał 400 tysięcy złotych na wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu “Sport Wszystkich Dzieci”, którego celami są:

  1. Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
  4. Dokonanie zmiany modelu zachowań  społecznych wobec aktywności fizycznej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.