Minister Bańka o PZPN

W związku z wyborami na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Minister Sportu i Turystyki wypowiedział się w programie „Kwadrans polityczny” na temat związku.

Sprawdzone wypowiedzi

Witold Bańka

PZPN nie otrzymuje środków finansowych z budżetu państwa, otrzymuje część pieniędzy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie dzieci i młodzieży.

Prawda Ukryj uzasadnienie

PZPN zgodnie ze słowami ministra nie jest finansowany z budżetu państwa, jednak może otrzymywać dotacje z funduszy państwowych w ramach różnego rodzaju programów.

W 2016 roku Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał 400 tysięcy złotych na wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu “Sport Wszystkich Dzieci”, którego celami są:

  1. Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
  4. Dokonanie zmiany modelu zachowań  społecznych wobec aktywności fizycznej.

Witold Bańka

Obowiązująca ustawa o sporcie ściśle precyzuje kto nie może pełnić funkcji w zarządach związków sportowych, kto nie może być prezesem danego związku sportowego i to jest pewien wąski katalog ograniczeń. Ministerstwo musi bazować na tym katalogu. Jeśli pan prezes, a pan prezes Boniek z tego co się orientuje nie jest osobą karaną, nie jest osobą skazaną, nie posiada akcji, udziałów czerpiąc korzyści z funkcjonowania związku sportowego, tym samym nie wypełnia tego katalogu ograniczeń.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa o sporcie w Rozdziale 3 “Polski związek sportowy” ustala jakie wymagania musi spełnić kandydat na Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej:

Art. 9. […]

  1. Funkcję prezesa zarządu polskiego związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
  2. Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku;

2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;

2a) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;

2b) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;

3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.”

Przywołane wyżej wymagania obowiązujące podczas kandydowania na stanowisko Prezesa PZPN, pokrywają się w pełni z wymienionymi kryteriami podanymi przez ministra sportu i turystyki Witolda Bańkę. Weryfikacja kandydatury Zbigniewa Bońka pozostaje w gestii Biura Związku, które przyjmuje zgłoszenia.

Również Statut Polskiego Związku Piłki Nożnej reguluje wymagania jakie musi spełnić kandydat na Prezesa PZPN. W rozdziale IV statutu “Władze PZPN” w  “Art. 23 – Bierne prawo wyborcze” mamy podane klarowne informacje:

“§ 1. Kandydatami na Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN oraz pozostałych członków Zarządu PZPN, a także na Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN lub inne osoby zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działające w strukturach PZPN, wojewódzkich związków piłki nożnej, ligi zawodowej i klubów piłkarskich. Kandydatami, o których mowa powyżej mogą być jedynie osoby, które nie były karane za przestępstwo umyślne. Osoba, która przez dwie ostatnie kadencje pełniła funkcję Prezesa PZPN nie może kandydować na kolejną kadencję. […]

§ 4. Prezes PZPN i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić równocześnie funkcji Prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, klubu mającego sekcję piłki nożnej lub jakiegokolwiek innego członka, ani też członka Zarządu lub organu kontroli wewnętrznej Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ligi zawodowej, ani być właścicielem, udziałowcem lub członkiem władz innej organizacji członkowskiej.”

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >