Minister Edukacji Narodowej o uczniach i nauczycielach

18.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według publikacji GUS dotyczącej polskiego systemu oświaty w roku szkolnym 2005/2006 w placówkach szkolnych kształciło się 6 550 013* uczniów, natomiast w we wrześniu 2013 roku w ławkach zasiadło 5 083 058 osób. Spadek liczebności uczniów z roku szkolnego 2013/2014  w stosunku do tych z lat 2005/2006 wynosi 22,39%, szczególnie widać to na przykładzie szkół gimnazjalnych.

 

*Liczba bezwzględna uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Rok szkolny

Liczba uczących się

2005/2006

1 596 781

2013/2014

1 161 658

Natomiast w latach 2005/2006 w polskich placówkach etat miało 444 932 pełnozatrunionych i niepełnozatrudnionych nauczycieli, natomiast w roku szkolnym w zawodzie pracowało 392 924 nauczycieli. Oznacza to, że liczba nauczycieli** spadła o około 11%.

 

** w badaniu procentowym niewykorzystano liczby nauczycieli przedszkoli, ponieważ w publikacji ”Oświata i wychowanie w roku skolnym 2005/2006” nie udostępniono ich liczebności. W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolach pracowało 83 048 nauczycieli.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.