Minister edukacji narodowej w Kontrwywiadzie RMF

12.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Cytowane przez panią Minister badanie, przeprowadzone przez dr hab. Beatę Maria Nowak i mgr. Jacka Krawczyka z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM, objęło rodziców i nauczycieli sześciolatków, które w roku szkolnym 2012/13 rozpoczęły naukę w I klasie szkoły podstawowej. Wyniki badania, przeprowadzonego na losowo wybranej, reprezentatywnej grupie rodziców i nauczycieli zostały opublikowane w maju 2014 roku. Wykazano w nich, że 79% rodziców, gdyby mogła ponownie decydować, czy wysłać swoje dziecko do szkoły, podjęłoby taką samą decyzję. Generalnie, badanie pokazało, że rodzice dobrze oceniają przygotowanie szkół i nauczycieli do przyjęcia sześciolatków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.