Ilu repatriantów z Kazachstanu przybyło do Polski? (grudzień 2016)

10.02.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

20 grudnia 2016 roku przybyła do Polski grupa 153 osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Zostali oni zaproszeni do kraju przez premier Beatę Szydło. Przed przybyciem przebywali w Astanie, gdzie pomocy konsularnej udzielali im pracownicy Ambasady RP w Astanie i Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty.

Osoby polskiego pochodzenia trafiły do Domu Polonii w Pułtusku. Opiekę nad nimi przejęło Stowarzyszenie Wspólnota Polska, które przygotowała dla nich specjalny program adaptacyjno-edukacyjny.

Największa grupa repatriantów pochodzi z okolic Kokczetaw, ze wsi Jasna Polana, Tajynsza, Kellerowka, Donieckoje, Podolskoje, Oziornoje.

Rząd pracuje nad nową ustawą o repatriacji (obecnie znajduje się ona na etapie konsultacji publicznych). Według zapowiedzi projektowana ustawa będzie dotyczyć osób zamieszkujących azjatycką część byłego ZSRR. Pierwszeństwo w powrocie mają mieć osoby represjonowane i ich potomkowie. Repatriacją objęci byliby również małżonkowie i dzieci tych osób. Repatrianci mogliby powrócić na dotychczasowych zasadach (czyli na zaproszenie przez samorząd) oraz w formie pomocy organizowanej przez władze centralne (repatrianci mieliby mieć zapewnione pół roku w ośrodku pobytu, zapewniony kolejny rok utrzymania i wynajem mieszkania).

W Kazachstanie mieszka ok. 34 tys. osób pochodzenia polskiego, zajmując 15. miejsce pod względem liczebności wśród ponad 130 narodowości tego państwa.

W latach 2001-2015 w ramach działań repatriacyjnych przyjechało do Polski ok. 5 tys. osób. Nowa ustawa ma umożliwić powrót kolejnym 10 tysiącom.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.