Muzeum Zgody Bronisława Komorowskiego

W sobotę, 14 marca 2015 roku kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta RP Andrzej Duda otworzył w Warszawie muzeum zgody imienia Bronisława Komorowskiego, zorganizowane przez jego Komitet Wyborczy. Ekspozycje tworzą w nim m.in. niszczarka biurowa, góralska ciupaga, ale także plakaty, będące podsumowaniem 5-letniej działalności urzędującego prezydenta, które można zobaczyć również na stronie muzeumzgody.pl

 

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

14 października 2013 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty. Prezydent Komorowski, mimo protestów rodziców zgodził się, by obowiązkiem szkolnym zostały objęte już sześcioletnie dzieci. 12 czerwca 2013 roku Tomasz i Karolina Elbanowscy, inicjatorzy ruchu “Ratuj Maluchy”, złożyli w Sejmie prawie milion podpisów za referendum w sprawie sześciolatków. Prezydent Komorowski nie poparł referendum, a Sejm wniosek rodziców odrzucił. W grudniu 2014 roku Elbanowscy znów złożyli ponad 300 tysięcy podpisów poparcia dla projektu obywatelskiej ustawy “Rodzice chcą mieć wybór”. W lutym 2015 Sejm projekt odrzucił.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację o systemie oświaty jednakże należy zauważyć, że zrobił to 11 października 2013, a nie jak wskazuje informacja 14 października.

Źródło: (http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,39,pazdziernik-2013-r-.html)

W sprawie właśnie  ustawy sześciolatkowej Stowarzyszenie państwa Elbanowskich zebrało dokładnie 966.877 podpisów za przeprowadzeniem referendum, ponieważ nie zgadzali się oni na to, żeby sześciolatki szły do szkoły. Można wywnioskować, że rodzice nie zgadzali się z tą zmianą w tej ustawie. Sejm wniosek odrzucił 8 listopada 2013 roku. Co do poparcia Prezydenta nie ma możliwości zweryfikowania tej informacji jednakże należy zauważyć, że jawne poparcie Prezydenta RP mogłoby skłonić posłów do jego zarządzenia. Poza tym Prezydent RP za zgodą Senatu ma kompetencje do zarządzenia referendum.

Państwo Elbanowscy wnieśli również projekt ustawy do Sejmu dotyczący edukacji szkolnej i przedszkolnej. Głównie projekt ustawy zakładał, że rodzice będą decydować o tym czy ich dziecko rozpocznie edukację szkolną jako sześcio czy siedmiolatek. Według strony stowarzyszenia państwa Elbanowskich zebrali oni prawie 300 tysięcy podpisów poparcia właśnie pod tym projektem.

Informacje o braku woli spotkania ze strony B. Komorowskiego podała sama Karolina Elanowska w wywiadzie prasowym.

Andrzej Duda

1 czerwca 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski zgodził się na wydłużenie wieku emerytalnego Polaków do 67 lat. Prezydent Komorowski był przeciwny przeprowadzeniu referendum w tej sprawie, mimo że pod wnioskiem o referendum zebrano ponad 1,4 mln podpisów.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

1 czerwca 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Był również przeciwny referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego.

 

Pod wnioskiem o referendum, jak wynika z deklaracji Solidarności, podpisy złożyło 1,4 mln obywateli.

 

Irena Wóycicka, będąca wówczas prezydenckim podsekretarzem stanu do spraw społecznych w rozmowie z Renatą Grochal powiedziała, że “Prezydent jest natomiast za tym, aby szukać dobrych rozwiązań, które odpowiadają na istotne problemy społeczne. Tego się nie osiągnie w drodze referendum, lecz w drodze dyskusji”.

 

Andrzej Duda

6 lutego 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o GMO. Prezydent Komorowski zgodził się na legalizację obrotu nasionami genetycznie modyfikowanymi w Polsce.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prezydent Bronisław Komorowski 6 lutego 2015 roku podpisał ustawę o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 277). Legalizuje ona obrót nasionami genetycznie zmodyfikowanymi.

 

Warto jednak podkreślić, że legalizacja obrotu była wymuszona przez wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydany 16 lipca 2009 roku w sprawie przeciwko Polsce, w którym stwierdził on, że obowiązujący wcześniej zakaz obrotu (wprowadzony w 2006 roku rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, w art. 1 pkt. 43 lit. d) jest niezgodny z prawem unijnym. Za jego utrzymanie groziły poważne kary finansowe.

 

Andrzej Duda

Prezydent Komorowski był bierny i nie robił nic, kiedy rząd nie chciał rozmawiać z górnikami i wysyłał policję, która strzelała gumowymi kulami do górników broniących swoich miejsc pracy i polskich kopalni.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Prezydent Bronisław Komorowski podczas strajków górników włączył się do rozmów ze związkami zawodowymi oraz wykazywał się inicjatywami udowadniając swoje zainteresowanie tą sprawą.

 

10 stycznia 2015 roku na jego prośbę szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski wystosował list do premier Ewy Kopacz w którym zwrócił się o wskazanie osoby, która w trybie pilnym przedstawi prezydentowi stanowisko rządu dotyczące programu naprawczego w górnictwie.

 

13 lutego 2015 roku prezydent spotkał się w Katowicach z liderami związków zawodowych. Po zakończeniu rozmów przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że rozmowa dotyczyła m.in. reaktywowania dialogu społecznego oraz rozstrzygnięć prawnych w zakresie prawa pracy. Ocenił, że jeśli podjęte kwestie byłyby wcielane w życie, byłby to dla związków „istotny krok do przodu”.

 

Andrzej Duda

Prezydent Bronisław Komorowski nie poparł żadnej obywatelskiej inicjatywy obywateli.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Prezydent Bronisław Komorowski 18 grudnia 2013 roku poparł i podpisał obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pod projektem złożono 924 801 podpisów.

 

Andrzej Duda

12 lutego 2014 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Lasach Państwowych. Prezydent Komorowski zgodził się na nałożenie na Lasy Państwowe haraczu zbieranego przez rząd PO – PSL. W latach 2014 i 2015 Lasy Państwowe muszą oddać do budżetu państwa 1,6 mld zł, a od 2016 – 2% wartości sprzedanego drewna.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy o lasach została przyjęta przez Sejm RP 24 stycznia 2014 roku, Prezydent podpisał ją 12 lutego 2014 roku.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Lasy Państwowe zobowiązane są wpłacić do budżetu państwa po 800 mln. zł w latach 2014 i 2015. Ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach w ten sposób, że dodaje do niej art. 58a, który stanowi, że  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonuje wpłaty na rachunek ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna (ust. 1).

Dyskusyjnym jest nazwanie tej wpłaty haraczem, jest to chwyt retoryczny. Wpłaty stanowią dochód budżetu państwa, który zgadnie z prawem może być ściągany przez rząd tworzony przez którąkolwiek partię.

 

Andrzej Duda

Jak wynika z ujawnionej przez portal WikiLeaks tajnej notatki ambasadora USA w Polsce, Victora Ashe’a – Donald Tusk i Bronisław Komorowski planowali sprzedać Lasy Państwowe już w styczniu 2009.

Prawda Ukryj uzasadnienie

WikiLeaks opublikował treść notatki odchodzącego ze stanowiska ambasadora USA w Polsce, Victora Ashe’a, w której znalazł się fragment dotyczący wyrażanego przez Donalda Tuska przekonania o konieczności sprzedawania nieruchomości państwowych, w tym lasów w celu walki z kryzysem finansowym. Bronisław Komorowski miał uznać to za absolutnie niezbędne, nie określając jednak, w jakim okresie czasu miałoby dojść do zmian legislacyjnych, umożliwiających sprzedaż lasów.

 

“On prospects for passing legislation on compensation
for private property confiscated in WWII and the Communist
era, Komorowski expressed concern that the financial crisis
had presented „new circumstances.”  Nevertheless, Komorowski
said, PM Tusk is determined to force intransigent ministers,
especially the Agriculture and Environment Ministries, to
contribute to a compensation fund by selling government-owned
real estate, including forests.  „We have to look for extra
funds” because of declining property values.  Komorowski
reiterated that Tusk was determined to move forward with the
legislation.  Komorowski hinted that the ten-year repayment
plan envisioned in the current draft legislation would be a
„safety mechanism.”  He said it was absolutely essential to
start the process, but did not specify when the legislation
would be introduced in parliament.”

(fragment notatki)

 

Andrzej Duda

18 czerwca 2010 pełniący obowiązki prezydenta marszałek sejmu Bronisław Komorowski, podpisał nowelizację ustawy o przemocy w rodzinie. Bronisław Komorowski zgodził się na odbieranie dzieci rodzicom przez pracowników socjalnych bez decyzji sądu.

Nowelizacja wprowadziła nadmierną ingerencję państwa w życie rodziny oraz ograniczyła konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18 czerwca 2010) wprowadziła zapis, iż pracownik socjalny ma prawo umieścić dziecko u innej osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka ze względu na przemoc w rodzinie (art. 1 pkt. 13). Pracownik socjalny podejmuje taką decyzję wspólnie z funkcjonariuszem policji oraz z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką/pielęgniarzem, po czym w ciągu 24 godzin musi powiadomić o niej sąd opiekuńczy. Rodzice lub opiekunowie, którym zostało odebrane dziecko, mają prawo do zażalenia, które sąd musi rozpatrzyć w ciągu 24 godzin i w przypadku stwierdzenia bezzasadności decyzji pracownika socjalnego zarządzić natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom lub opiekunom.

Natomiast do ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy dodano w podpisanym dokumencie art. 96^1 o brzmieniu “Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”.

Artykuł 48 Konstytucji RP stwierdza co prawda, iż “rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”, jednak dodaje następnie “wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”, a artykuły 38. i 40. zapewniają ze strony Rzeczpospolitej Polskiej ochronę życia każdego człowieka oraz zakazują stosowania tortur, okrutnego lub poniżającego traktowania i kar cielesnych. Prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami obejmuje m.in. “prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego” (art. 53 ust.3), jest jednak ograniczone przez obowiązek uwzględnienia m.in. praw człowieka czy również innych zapisów Konstytucji RP, takich jak obowiązek edukacji szkolnej do 18. roku życia (art. 70), przy czym Konstytucja nie gwarantuje, iż przekazywana w szkole wiedza ma być zgodna z przekonaniami rodziców (punkt 3.3 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2003 r., OTK-A 2003, nr 5, poz.43).

Podsumowując, wspomniana ustawa nadała wprawdzie pracownikom socjalnym (na podstawie wspólnej z policją oraz pracownikiem ochrony zdrowia decyzji, podlegającej w dalszej kolejności kontroli sądowej) prawo do odebrania dziecka jego rodzicom lub opiekunom, jednak jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, nie ograniczając przy tym prawa do wychowania dzieci zgodnie z “własnymi przekonaniami”, które to nie obejmują prawa do stosowania przemocy wobec nich.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >