Niezależność energetyczna Polski

06.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z danych zebranych i opublikowanym przez Eurostat wynika, że zależność energetyczna Włoch (czyli wskaźnik, w jakim stopniu gospodarka opiera się na imporcie w celu zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych) wynosi 75,9%, w związku z czym niezależność energetyczna Włoch wynosi 24,1%.

Jeśli chodzi o Polskę zależność energetyczna wynosi 28,6%. Niezależność energetyczna naszego kraju wynosi więc 71,4%.

The data collected and published by Eurostat indicate, that energy dependence of Italy (i.e. the rate economy is based on import to meet its energy needs) is 75.9%, so the energy independence of Italy is 24.1%.

As regards the energy dependence of Poland – it is at the level of 28.6%, therefore the country’s energy independence is 71.4%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.