Nowa opłata paliwowa – co wiemy?

W dniu 6 lipca 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tego samego dnia został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w środę, 12 lipca 2017 r. około godz. 10.00.

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zawiera zmiany w zakresie finansowania dróg publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz finansowania dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Celem zmian jest pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego przy realizowaniu ich zadań dotyczących dróg publicznych powiatowych, gminnych oraz mostów w ciągach dróg wojewódzkich oraz dodatkowo dofinansowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym. Fundusz Dróg Samorządowych ma być zarządzany przez ministra właściwego do spraw transportu w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Według projektu ustawy FDS będzie funkcjonować na zasadach analogicznych, co Krajowy Fundusz Drogowy, działający na podstawie ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057), do którego zadań należą m.in.: finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, realizowanych przez GDDKiA, finansowanie przygotowania, wdrożenia, budowy lub eksploatacji systemu elektronicznego poboru opłat elektronicznych, dokonywanie płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady (tzw. autostrady koncesyjne), finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego przeznaczenia, finansowanie kosztów usług doradczych związanych z budową i przebudową dróg krajowych, w tym autostrad. Ze środków Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji wyemitowanych na rzecz Funduszu przez BGK.

Zmiany jeśli chodzi o FDS dotyczą warunków finansowania zadań ze środków FDS (będą określone w umowach zawieranych przez wojewodę z BGK, które zawierać będą także sposób i terminy przekazywania środków, sposób rozliczania i zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu przez wojewodów) oraz sposobu przekazywania środków (wojewoda przekazuje samorządom pieniądze, o które wniósł wcześniej do BGK).

Środki FDS pochodzić będą z: 1) opłaty drogowej, w wysokości 50% wpływów; 2) odsetek z tytułu oprocentowania środków FDS oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków FDS w bankach; 3) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 4) środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz FDS przez BGK; 5) wpływów z obligacji emitowanych na rzecz FDS przez BGK; 6) darowizn i zapisów; 7) wpływów z innych środków publicznych. Metodologia podziału środków FDS na poszczególne województwa będzie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu.

Według pomysłodawców projektu główne przychody FDS stanowić będą wpływy z opłaty drogowej, która będzie kolejną daniną publiczną w katalogu podatkowym przeciętnego Polaka. Opłatą objęte są dokładnie te same paliwa, za które dotychczas płacono tylko podatek akcyzowy, a zatem są to: benzyny silnikowe, oleje napędowe, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, gaz ziemny oraz inne wyroby oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Obowiązek zapłaty opłaty drogowej od paliw silnikowych oraz gazu ciążył będzie na:

  • producencie paliw silnikowych lub gazu albo
  • importerze paliw silnikowych lub gazu, albo
  • podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, albo
  • innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Projektowana stawka opłaty drogowej wynosi:

1) 200 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;

2) 200 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;

3) 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

Łatwo więc obliczyć, że np. średnio za 1l benzyny albo oleju napędowego zapłacimy 20 gr więcej, a po dodaniu do tej kwoty podatku VAT – 25 gr. Z szacunków twórców projektu ustawy wynika, że ta opłata przyniesie wpływy rzędu około 4-5 mld zł rocznie.

Nowy projekt jest już szeroko komentowany w mediach przez polityków. Jednym z wypowiadających się na temat opłaty drogowej był poseł ruchu Kukiz’15 Piotr Apel w programie 24 Pytania nadawanym przez Polskie Radio.

Sprawdzone wypowiedzi

Piotr Apel

Podatek pod paliwo co roku będzie uzupełniany o inflację.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, stawki opłaty drogowej, o których mowa w ust. 1, ulegają podwyższeniu na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału każdego roku.

W ten sposób zwaloryzowane stawki będą ogłoszone w obwieszczeniu przez ministra właściwego do spraw transportu także w „Monitorze Polskim”, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >