O ile wzrosło świadczenie pielęgnacyjne za rządów PO-PSL?

04.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 420 zł miesięcznie.

Pierwsza podwyżka świadczenia nastąpiła na skutek Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. kiedy kwota ta została podniesiona do 520 zł.

Kolejna tymczasowa podwyżka nastąpiła w czerwcu 2012 roku. Wówczas Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na mocy tych dokumentów niektóre osoby pobierające świadczenie otrzymały podwyżkę w kwocie 100 zł, co oznacza, że świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 620 zł.

marcu 2013 roku rząd podjął decyzję o ponownym podwyższeniu świadczenia o 200 zł. W wyniku tej decyzji świadczenie pielęgnacyjne wynosiło wówczas 820 zł.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła świadczenie w okresie od 1 maja do 31. grudnia 2014 roku w wysokości 800 zł, w roku 2015 w wysokości 1200 zł, a w roku 2016 w wysokości 1300 zł.  Ponadto od 2017 r. ustawa przewiduje jego coroczną waloryzację. Wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą ponieważ w czasie trwania rządów PO została ustalona kwota 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.