Obniżenie wieku emerytalnego

18.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 maja 2012 roku rolnicy urodzeni po 30 września 1953 roku (kobiety po dniu 30 września 1973 roku) będą przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat (Art. 3 Ustawy).

Do 31 grudnia 2017 roku rolnicy mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeśli spełnią jednocześnie następujące warunki:
– osiągnął wiek 55 lat (dla kobiet) i 60 lat (dla mężczyzn)
– legitymuje się okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat (120 kwartałów)
– zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Są to warunki wynikające z Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 roku (art. 19 ust. 2).

Taką informację możemy znaleźć również w Ustawie (art 3 ust. 3c), a także w oficjalnej ulotce informacyjnej KRUS.

Według powyższych informacji z dniem 1 stycznia 2018 roku rolnicy pod rządami ustawy przyjętej w 2012 r. Mieli przechodzić na emerytury w taki sam sposób jak reszta, a więc ostatecznie w wieku 67 lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.