Łukasz Gibała o ocenie polityki gospodarczej rządu

13.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polityka gospodarcza premiera D. Tuska została oceniona na 1 w skali od 0 do 5. Dzięki swej wysoko ocenionej postawie na arenie międzynarodowej (4/5) dało to notę średnią 2,5 (wzrost o 1,5 w porównaniu do poprzedniego kwartału).

Warto jednak wskazać, ze polityka gospodarcza rządu została oceniona na 3,0 w skali na 5 (wzrost o 0,5 w porównaniu do poprzedniego kwartału).

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Center Club skrytykowali szczególnie wysoki dług publiczny (980 mld zł, a utajony nawet 3 bln), deficyt sektora finansów publicznych, brak likwidacji niesprawiedliwych społecznie przywilejów emerytalnych, które obciążają budżet na 20 mld zł. Oceniający premiera Marek Goliszewski wskazuje również na brak przepisów modernizacyjnych i proinnowacyjnych czy niski poziom dialogu społecznego. Zdaniem eksperta poprawa wskaźników dotyczących eksportu jest raczej efektem ożywienia ościennych gospodarek niż reform „struktury budżetu, gospodarki i administracji”. Wszystko to powoduje, że mimo dobrze ocenionych działań na arenie międzynarodowej (szczególnie „korzystnej gospodarczo polityki wobec Niemiec”) – „zielone światło dla rozwoju przedsiębiorczości ciągle jest przyćmione”.

Niemniej jednak ocena polityki gospodarcza rządu uzyskała w skali od 0 do 5 ocenę 3. Najlepiej ocenione zostały obszary dotyczące promocji polskiej gospodarki za granicą (3,5/5), przedsiębiorczości (3/5), systemu stanowienia prawa (3/5). Najgorzej w rankingu wypadły działy odpowiedzialne za kwestie spółdzielczości i rynków finansowych. Nisko zostały ocenione również działania podejmowane są również w dziedzinie prawa gospodarczego, ochrony środowiska, cyfryzacji oraz prywatyzacji i nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa (1 pkt).

-Podsumowanie INDEKSu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – ocena kwartalna działań rządu.

-Pełny raport Gabinetu Gospodarczego BCC.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.