Ocena stanu wojennego przez Polaków

14.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wspomniane powyżej dane znajdują potwierdzenie w ostatnich badaniach CBOS przeprowadzonych z okazji trzydziestej piątej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 41% badanych stwierdziło, że wprowadzenie stanu wojennego było słuszną decyzją. W podobnym badaniu, przeprowadzonym przed 20 laty, czyli w roku 1996, takiego samego zdania było 54% ankietowanych.

Komunikat wydany przez CBOS wskazuje, że od grudnia 1994 roku do listopada 2016 r. opinia o tym, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego spadła z 54% do 41%. w 2001 roku 51% osób uważało tę decyzje za słuszną, w 25% za niesłuszną. Z kolei w 2011 roku 44% respondentów oceniało tę decyzję za słuszną, a 34% za niesłuszną. Odsetek osób, które twierdzą, że trudno powiedzieć czy była to decyzja właściwa czy niewłaściwa utrzymuje się cały czas na podobnym poziomie (23% w grudniu 1994, 16% w listopadzie 1996, 24% w listopadzie 2001, 22% w listopadzie 2011 oraz 24% w tym roku).

Na pytanie „skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) wiedzę na temat stanu wojennego?” 73% osób w wieku 45 lat i więcej odpowiedziało, że z własnego doświadczenia, natomiast 18% z mediów. Niewielki odsetek osób w tym wieku wiedze na temat stanu wojennego czerpie z opowieści rodziców, rodziny lub znajomych (4%), ze szkoły (1%), z innych źródeł (1%) lub odpowiedziało, że trudno powiedzieć (2%). Najwięcej osób w wieku 18-34 lat wiedzę na temat stanu wojennego posiada ze szkoły (39%), z opowieści rodziców, rodziny, znajomych (30%), natomiast 14% z mediów. Wśród osób w wieku 35-44 lat najczęściej udzielaną odpowiedzią było „z opowieści rodziców, rodziny, znajomych” i stanowiła ona 38%, 21% to „z mediów”, 13% – „z innych źródeł”, 9% – z własnego doświadczenia, a 2% udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Zapisz

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.