Ochrona zwierząt – raport Najwyższej Izby Kontroli

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, w opublikowanej w poniedziałek 14 maja wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej poruszył kwestię raportów Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała w jaki sposób wydatkowane są środki publiczne na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Krzysztof Czabański jest przedstawicielem wnioskodawców w poselskim projekcie (autorstwa posłów PiS) nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada między innymi zakaz hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer i wykorzystywania zwierząt w cyrkach, doprecyzowanie obowiązków gmin dotyczących realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Czabański

Pieniądze publiczne przeznaczane na ochronę zwierząt są – jak wynika z raportów NIK – w dużej części marnotrawione, albo przechwytywane przez „złych ludzi”, którzy prowadzą tzw. pseudoschroniska.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z wynikami kontroli NIK z roku 2016, działania gmin w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt nie przynoszą realnych efektów. Ponadto część gmin współpracuje z podmiotami nieobjętymi nadzorem weterynaryjnym, czyli „pseudoschroniskami”. W miejscach tych wykryto liczne naruszenia dobrostanu zwierząt i standardów sanitarnych. W związku z tym, wypowiedź K. Czabańskiego uznajemy za prawdziwą.

6 czerwca 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki przeprowadzonej z własnej inicjatywy kontroli „Zapobieganie bezdomności zwierząt”. Obejmowała ona m.in. 11 urzędów gmin (miast), 13 schronisk i jedno przytulisko.

W ocenie ogólnej kontrolowanej działalności NIK stwierdziła, że:

Gminy podjęły szereg działań mających na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, jednak nie przyniosły one realnych efektów w zapobieganiu ich bezdomności”.

Jak wynika z raportu, gminy koncentrowały się głównie na odławianiu zwierząt i przekazywaniu ich do schronisk bądź przytulisk, w małym stopniu korzystając z możliwości realizowania kompleksowych i wielokierunkowych działań profilaktycznych (9 z 11 gmin nie przeprowadziło takich działań). Wykryto znaczne zaniedbania na polu czipowania i kastracji lub sterylizacji zwierząt. 77% schronisk obowiązkową kastracją lub sterylizacją objęło mniej niż 30% przetrzymywanych zwierząt. Przy koncentracji na usuwaniu skutków zjawiska i braku profilaktyki, problem bezdomności powiększał się i generował coraz większe koszty. W związku z tym, K. Czabański miał rację, mówiąc o marnotrawieniu publicznych pieniędzy przeznaczanych na ochronę zwierząt.

NIK zwróciła również uwagę na niepokojący fakt współpracy gmin z podmiotami nieobiętymi nadzorem weterynaryjnym (w 5 z 11 skontrolowanych gmin), które K. Czabański najprawdopodobniej ma na myśli mówiąc o „pseudoschroniskach”. Istnienie takich schronisk umożliwia obecnie obowiązujące prawo – zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii nadaje numer identyfikacyjny schronisku jedynie na podstawie zgłoszenia właścicieli tego podmiotu. Przed wydaniem decyzji o nadaniu numeru lekarze weterynarii nie mają obowiązku przeprowadzenia kontroli. NIK wykrył dwa takie obiekty, które funkcjonowały w okresie od miesiąca do trzech miesięcy, nie spełniając wymogów dotyczących m.in. zapewniania zwierzętom wody i ochrony przed słońcem, wybiegów i właściwej segregacji w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych dla zwierząt. Należy więc uznać, że K. Czabański miał podstawy do oceny ludzi prowadzących „pseudoschroniska” jako „złych”.

Share The Facts
Krzysztof Czabański
Poseł Prawa i Sprawiedliwości


Pieniądze publiczne przeznaczane na ochronę zwierząt są – jak wynika z raportów NIK – w dużej części marnotrawione, albo przechwytywane przez „złych ludzi”, którzy prowadzą tzw. pseudoschroniska.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >