Odpowiedź opozycji na #audyt

14.05.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z kontekstu wypowiedzi wynika, że przywołane dane dotyczą Zbigniewa Ziobro. Pierwszy raport CBOSu na rok 2005, który uwzględnia Zbigniewa Ziobrę wśród polityków wobec których badano poziom zaufania, pochodzi z listopada. Wtedy poziom nieufności wobec polityka wynosił 17 %. Badania zaufania do polityków realizowane przez CBOS w grudniu 2005 roku, przedstawiają 15% poziom nieufności do tego polityka. W badaniach z listopada 2007 roku poziom nieufności wzrósł do 32%. Nieufność do Zbigniewa Ziobry kształtowała się od 12% do 33% przez rok 2007. Brak zaufania zmienił się ponad dwukrotnie, co czyni wypowiedź prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.