Odsetek gospodarstw domowych płacących abonament

28.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych KRRiT, na 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce, zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne miało 6 693 417 gospodarstw, czyli 49,3%. Liczba ta nie oddaje jednak stanu realnego i nie może być traktowana jako baza do obliczania odsetka osób płacących abonament.

Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które powołuje się na dane uzyskane od GUS, odbiorniki telewizyjne znajdują się w 97% gospodarstw domowych (13 164 840 ze wszystkich 13 572 000 gospodarstw w Polsce). Jak wynika ze sprawozdania KRRiT za rok 2016, opłatę abonamentową wniosło jedynie 1 117 150 gospodarstw, czyli założeniu, że odbiorniki radiowo- telewizyjne znajdują się w każdym domu, oznaczałoby to, że abonament opłaciło 8,48% całości. Jest to najwyższa liczba płatników abonamentu RTV w ostatnich latach. Dla porównania, w 2015 roku płatności abonamentu RTV dokonało 8% (1 061 504) gospodarstw, a w 2014 – 7,6% (999 575).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.