Opinia Komisji Weneckiej – #factcheck

11.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Komisja Wenecka istnieje od 1990 r. i wydała, po przeliczeniu danych z oficjalnej strony tego organu, 574 opinie dotyczące 51 podmiotów. Wypowiedź Rafała Bochenka jest prawdziwa.
Komisja oceniała zmiany w prawie krajów nie tylko unijnych, ale też europejskich, nienależących do Wspólnoty (m.in. Rosja, Białoruś, Albania), jak również organizacji międzynarodowych (Wspólnota Niepodległych Państw, sama Unia Europejska), czy państw pozaeuropejskich (np. Kirgistan, Mozambik, Meksyk). Liderem wśród liczby wydanych opinii jest Ukraina – 79 analiz. Na drugim miejscu jest Bośnia i Hercegowina – 55 opinii, a na trzecim Gruzja z 49 dokumentami. W sprawie Polski KW opublikowała jak dotąd 2 opinie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.