Patryk Jaki w Gościu Radia ZET

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki był gościem Moniki Olejnik w Radiu ZET. Odpowiadał m.in. na pytania dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i opinii Komisji Weneckiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Patryk Jaki

Dopóki [Trybunał Konstytucyjny] nie sprawdzi [ustawy], obowiązuje domniemanie konstytucyjności.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zasada domniemania konstytucyjności uchwalanych aktów prawnych(w tym kontekście ustaw) była wielokrotnie przywoływana przez Trybunał Konstytucyjny w jego orzecznictwie. Warto tu wymienić choćby postanowienie z 16 kwietnia 2014r. o sygnaturze P 37/13 czy postanowienie z 25 marca 2015r. o sygnaturze Ts 16/14. W uzasadnieniu prawnym tego ostatniego czytamy:

Skarżący zdaje się zapominać, że w polskim porządku prawnym obowiązuje domniemanie konstytucyjności przepisów, a zatem samo uznanie przez skarżącego danego aktu ustawowego za sprzeczny z art. 67 ust. 1 Konstytucji nie oznacza jeszcze, że domaganie się spełnienia określonego w nim obowiązku narusza zakaz wynikający z art. 31 ust. 2 Konstytucji.”  

Sądy konstytucyjne określa się czasem mianem negatywnego ustawodawcy, wskazujac, że sądy te eliminują przepisy niekonstytucyjnych ustaw z systemu obowiązującego prawa. Takiego pojęcia używa m.in. Hans Kelsen.  Zatem przez użycie samej tylko wykładni językowej, łatwo można dojść do wniosku, że aby akt stracił moc obowiązującą, dana instytucja (w polskim trybie ustawodawczym TK) musi go jej pozbawić. Cały proces przebiega z inicjatywy podmiotów wskazanych w Konstytucji jak i ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, a co najważniejsze tylko ten ostatni ma kompetencję do orzekania o niezgodności, w tym wypadku ustawy, z ustawą zasadniczą.  

Patryk Jaki

W Polsce obowiązuje w tej chwili prawo, które mówi o tym, że między innymi, że trzeba rozpatrywać skargi do Trybunały Konstytucyjnego według daty wpływu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 2 Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Trybunał Konstytucyjny wyznacza termin rozprawy lub posiedzenia niejawnego, na którym rozpatrzy wniosek, pytanie prawne lub skargę, według kolejności wpływu sprawy do Trybunału. Natomiast przepis ten będzie między innymi przedmiotem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym we wtorek (08.03.2016). Jak wynika z komunikatu przed rozprawą na wniosek grupy posłów z 31 grudnia TK zajmie się również tym przepisem:

“przepis art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym , w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 10 Nowelizacji – jest niezgodny z art. 2, art. 173 w związku z art. 10 oraz z wyrażoną w Preambule Konstytucji RP zasadą sprawności działania instytucji publicznych, a w zakresie, w jakim obejmuje wnioski dotyczące zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym kierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – także z art. 224 ust. 2 Konstytucji RP”.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ chociaż istnieją pewne wątpliwości, co do konstytucyjności tego przepisu, to tylko Trybunał Konstytucyjny może w ostatecznym wyroku ocenić jego niezgodność z ustawą zasadniczą. W takim razie na moment, w którym Patryk Jaki, o tym mówił przepis obowiązywał jako zgodny z konstytucją.

Patryk Jaki

We Włoszech od 3 lat toczy się dyskusja nad wyborem 3 sedziów Trybunału Konstytucyjnego.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Włoski Sąd Konstytucyjny (Corte costituzionale della Repubblica italiana) składa się z 15 członków mianowanych w ⅓  przez Prezydenta Republiki, w ⅓  przez parlament na wspólnym posiedzeniu i ⅓  przez wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne. Od czerwca 2014 żaden z kandydatów na dwa wolne miejsca w Sądzie nie był w stanie uzyskać wymaganej większości podczas posiedzenia parlamentu. W lutym 2015 po wyborze sędziego Sądu Konstytucyjnego Sergio Matterella na prezydenta konieczny był wybór także trzeciego sędziego. Po 18 miesiącach w grudniu 2015 roku, po 31 głosowaniach wybrano trzech nowych sędziów: Giulio Prosperetti, Augusto Barbera i Franco Modugno.

Prawdą jest, że we Włoszech toczyła się dyskusja nad wyborem 3 sędziów włoskiego Sądu Konstytucyjnego, jednak twała ona krócej niż podaje poseł Patryk Jaki i przede wszystkim spór o Sąd Konstytucyjny we Włoszech już się zakończył wyborem 3 sędziów w grudniu 2015 roku. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >