Patryk Jaki w Sygnałach Dnia PR1

Krzysztof Grzesiowski rozmawiał na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia z Patrykiem Jakim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, o Trybunale Konstytucyjnym i systemie sprawiedliwości.

Sprawdzone wypowiedzi

Patryk Jaki

Na przykład w roku 2005, kiedy szliśmy do kampanii wyborczej z hasłem otwarcia zawodów prawniczych, Polacy poparli to hasło. My chcieliśmy… Stworzyliśmy rząd i chcieliśmy ten program zrealizować. I co się okazało? Trybunał Konstytucyjny powiedział, że spełnienie nadziei wielu ludzi, to znaczy wielu młodych ludzi, otwarcie zawodów prawniczych, to jest niezgodne z Konstytucją. Nie mieli absolutnie takiego prawa. Nie ma takiego zapisu w Konstytucji.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 188 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku Trybunał Konstytucyjny może orzekać w sprawach:

  1. „zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5. skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1 Konstytucji RP”.

Wynika z tego, że Trybunał Konstytucyjny ma prawo orzekać o zgodności ustaw z Konstytucją.

30 czerwca 2005 roku, podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, mająca otworzyć dostęp do zawodów prawniczych dla osób, które nie odbyły odpowiednich aplikacji. Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją zgłosiła Krajowa Rada Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny wskazał w rozstrzygnięciu zapisy niezgodne z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji RP

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Patryk Jaki

(…) koszt utrzymania więźnia przez każdego Polaka to jest 3150 złotych.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Obecnie dostępne dane za rok 2014 wskazują na koszty miesięcznego utrzymania więźnia na poziomie od 2482 zł (Najwyższa Izba Kontroli) do 2869 zł (Centralny Zarząd Służby Więziennej). Również dane statystyczne Służby Więziennej za listopad 2015 roku powołują się na informacje z 2014 r. Wiceminister mówi o aktualnych danych z 2015 roku.

Koszt utrzymania więźnia wylicza się na podstawie ogólnych wydatków poniesionych na utrzymanie osadzonych oraz funkcjonowanie zakładów karnych i aresztów śledczych podzielonych przez średnią liczbę osadzonych w danym roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >