Paweł Kukiz w Jeden na Jeden

04.10.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

1 lutego 2016 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy likwidującej gabinety polityczne złożony przez posłów partii Kukiz’15.  Zgodnie z danymi zawartymi na stronie Sejmu RP 21 lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu w komisjach i jak dotąd nie ma informacji o dalszym przebiegu procesu legislacyjnego, nie został więc odrzucony. Podobne projekty były składane przez posłów PiS w roku 2009 oraz w 2012. Wszystkie trzy wymienione wyżej projekty zawierają m. in. następujący zapis: Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego urzędu i wskazują, że umowy osób zatrudnionych w gabinetach politycznych z chwilą wejścia w życie ustawy zostają rozwiązane.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.