Paweł Rabiej o identyfikacji Polaków z partiami politycznymi

17.03.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W dniach 9-12 marca panel Ariadna przeprowadził sondaż metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) na reprezentatywnej próbie 1054 osób odnośnie ich preferencji politycznych. Ze wspomnianego badania przeprowadzonego dla portalu ciekaweliczby.pl wynika, iż niemal połowa ankietowanych (45%) twierdzi, że żadna partia nie reprezentuje ich poglądów. Wypowiedź posła Rabieja uznajemy zatem za prawdziwą.

W sondażu najwyższy wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23%, Platforma Obywatelska zdobyła 11% głosów, Sojusz Lewicy Demokratycznej 4%, Partia Razem oraz .Nowoczesna po 3%, zaś Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Wolność 2%.

Share The Facts
Paweł Rabiej
kandydat na wiceprezydenta Warszawy


Są badania, które pokazują, że 45% Polaków nie identyfikuje się z żadną partią polityczną – to są świeże badania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.