Paweł Tanajno w rozmowie z Mariuszem Gierejem

20.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Projekt obowiązującej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym został przedstawiony przez ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, na podstawie art. 118 Konstytucji RP. Stwierdzenie Pawła Tanajno że to prezydent Kwaśniewski przygotował tę ustawę, jest prawdziwe, natomiast stwierdzenie że ustawa ta jest „haniebna” jest opinią, zatem nie podejmujemy się jej weryfikacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.