PBK: oskarżenie o fałszowanie wyborów to szaleństwo

26.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Tweet jest skrótem słów Bronisława Komorowskiego pochodzących z wywiadu dla Polskiego Radia. Pełny kontekst:

No, udało się to odkręcić, zatrzymać to szaleństwo i dzisiaj jest efekt taki, że na szczęście jedynie 8% Polaków daje wiarę tym nieprawdopodobnie nonsensownym oskarżeniom.

Najnowszy opublikowany sondaż badający opinię Polaków dotyczącą zagadnienia wiarygodności ubiegłorocznych wyborów samorządowych został opublikowany w grudniu przez CBOS. Według niego 22% Polaków uważa wyniki wyborów za niewiarygodne. 52% z tej grupy (ponad 11% obywateli) jako przyczynę braku zaufania do wyników podaje „różne uchybienia i nieprawidłowości”, a z kolei 35% z tej grupy (7,7% ogółu) jest przekonane o sfałszowaniu wyników. Bronisław Komorowski powołuje się więc na źródło, które potwierdza dane zawarte w jego tezie, stąd stwierdzić można, że wypowiedź jest prawdziwa.

Warto zaznaczyć jednak, że pojawiły się również badania, które zostały przeprowadzone przez inne ośrodki. Na przykład:

Znaczne różnice w wynikach procentowych są efektem odmiennej metodologii oraz sposobu zadawania pytań.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.