Petru w Jeden na jeden

26.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Posłowie Kukiz15 rzeczywiście byli podzieleni w sprawie 500+ jednak nie głosowali tak jak przedstawił to Ryszard Petru.

Spośród 40 posłów Kukiz15:

  • 14 było za,
  • 11 przeciw,
  • 13 wstrzymało się o głosu
  • 2 nie głosowało.

Zaprezentowana przez lidera Nowoczesnej tendencja rozłamu podczas głosowania jest prawidłowa, jednak dane, czyli sedno analizy, którymi próbował potwierdzić tą tezę mijają się z prawdą. Zatem zgodnie z metodologią przyznany zostaje fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.