PKB per capita Polski i Grecji

25.04.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, PKB per capita Polski rośnie. W 2016 r. wyniosło 12 410 dolarów, w 2017 r. 13 820 dolarów, obecnie zaś wynosi 16 180 dolarów.  Zwiększa się także wskaźnik PKB per capita wyrażony według parytetu siły nabywczej (GDP per capita in PPP): w 2016 r. wyniósł on 27 740 dolarów, w 2017 r. 29 520 dolarów, a obecnie wynosi 31 430 dolarów.

Parytet siły nabywczej, w skrócie PPP, to wskaźniki poziomu różnic w cenach pomiędzy krajami. PPP informuje o tym, jaki jest koszt (wyrażony w jednostkach walutowych) określonych towarów i usług w różnych krajach. Używając PPP do konwersji wydatków wyrażonych w walutach krajowych na wspólną, sztuczną walutę, standard siły nabywczej (PPS), eliminowany jest efekt wpływu na poziom różnic w cenach spowodowany wahaniami kursów walut.

Polska przegoniła pod tym względem Grecję, której statystyki dotyczące PKB per capita wyrażonego według parytetu siły nabywczej wyglądają na przestrzeni ostatnich lat w sposób następujący: 2016 r. – 26 840 dolarów, 2017 r. – 27 740 dolarów, 2018 r. – 29 060 dolarów. Warto zwrócić uwagę, iż wyprzedzenie Grecji było możliwe nie tylko dzięki wzrostowi gospodarczemu Polski, ale również zapaści ekonomicznej Grecji, której PKB per capita wyrażone według parytetu siły nabywczej jeszcze w 2008 roku wynosiło 31 560 dolarów, a więc więcej, niż obecnie w Polsce. Nadmienić trzeba też, iż greckie PKB per capita nominalnie, niewyrażone według parytetu siły nabywczej, jest w dalszym ciągu wyższe od polskiego.

Z kolei zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu w 2016 r. PKB per capita według standardów siły nabywczej, zarówno w Polsce jak i Grecji, wyniósł 68% średniej UE.

Standard siły nabywczej, w skrócie PPS, jest sztuczną jednostka walutową. Teoretycznie, za jeden PPS można kupić tę samą ilość dóbr i usług w danym kraju. Jednakże różnice cen pomiędzy państwami oznaczają, że różne ilości krajowych jednostek walutowych są potrzebne do zakupu tych samych towarów i usług w zależnosci od kraju. PPS uzyskiwane jest przez podzielenie każdego agregatu gospodarczego kraju w walucie krajowej przez jego odpowiednik w  parytetach siły nabywczej.

Wypowiedź Ryszarda Czarneckiego jest prawdziwa, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że chodzi o PKB per capita wyrażonego według parytetu siły nabywczej.

Share The Facts
Ryszard Czarnecki
Poseł do Parlamentu Europejskiego


PKB per capita na głowę mieszkańca w Polsce rośnie, myśmy na przykład w ostatnich dwóch latach wyprzedzili Grecję.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.