Płace minimalne w służbie zdrowia

13.10.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Od 1 lipca, w myśl ustawy z dnia 8 czerwca, obowiązuje nowy sposób ustalania wynagrodzenia minimalnego pracowników medycznych. Jego kwota stanowi iloczyn współczynnika pracy, określonego dla odpowiednich stanowisk w załączniku, oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie (do roku 2019 – 3900 zł brutto).

Pensje będą rosnąć do roku 2021 o procent podany w punkcie piątym artykułu trzeciego ustawy. Z szacunkowych wyliczeń docelowej wysokości minimalnych wynagrodzeń w roku 2022, podanych w kwotach brutto i przedstawionych przez resort, wynika że dla lekarzy specjalistów wynagrodzenie będzie wynosiło 6351 zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji 5851 zł, lekarzy bez specjalizacji 5251 zł, a stażystów 3651 zł. Rezydenci klasyfikowani są jako lekarze odbywający specjalizację. Wypowiedź jest więc prawdziwa.

Share The Facts
Rafał Bochenek
Rzecznik Rządu


Od 1 lipca obowiązuje ustawa, która przewiduje podwyżki dla ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia, rozłożone na 5 lat. W 2021 roku docelowo rezydenci będą zarabiali minimalnie 5200 złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.