Politycy o reformie edukacji

11.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W latach 2007-2012 wynagrodzenie poszczególnych grup nauczycieli wzrosło od 44% do 76%.

Zgodnie z zapowiedziami ówczesnego Premiera średnio wynagrodzenie dla nauczycieli wzrosło o około 50%. Minister Anna Zalewska obiecuję waloryzację w wysokości 1,3%. Co więcej na wczorajszym spotkaniu ze związkami zawodowymi zaznaczyła, iż w ustawie budżetowej na rok 2017 zabezpieczyła środki na waloryzację wynagrodzeń dla nauczycieli.

Nauczyciel średnio zarabia 2,717,59zł, z czego 1,3% to kwota około
35zł.
Dalej np. Nauczyciele dyplomowany z  tytułem magistra zarabia około 3 109zł z czego 1,3% to około 40zł.

Wynagrodzenie zasadnicze to jeden ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jak stanowi art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela dyplomowanego – 184%. Kwota bazowa od 1 września 2016 r. wynosi 2.717,59 zł. Nie uległa ona zmianie w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 września 2015 r.

Z powyższego wynika, iż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi ok 5000,36zł. Z czego waloryzacja na poziomie 1,3% to kwota ok. 65zł.

Takie stawki obowiązują od 2015 roku na mocy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.