Politycy Partii Razem

30.07.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Opierając się na Art. 211§ 2. Kodeksu Wyborczego – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku, komitet wyborczy musi wystawić na swojej liście liczbę kandydatów, która “nie może być mniejsza niż liczba posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym i większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym”.

Art. 210 § 1. tego samego dokumentu mówi, że : “Lista kandydatów powinna być poparta, w sposób, o którym mowa w art. 209 § 2 i 3, podpisami co najmniej 5 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.”- komitet stosuje się do Art. 211§ 2. Kodeksu Wyborczego tylko po uzyskaniu odpowiedniego potwierdzonego poparcia.

Komitet wyborczy uzyskując poparcie 5000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym musi zgłosić nie mniej niż liczba mandatów przypadających na ten okręg i nie więcej niż dwukrotność tejże liczby.

Dla powyższego sposobu interpretacji wypowiedź autorki została zakwalifikowana, jako prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.