Politycy Partii Razem

Politycy nowo utworzonej Partii Razem udzielili wywiadów dla Krytyki Politycznej, Onet.pl, Kultury Liberalnej oraz TVN24 BIŚ.

Sprawdzone wypowiedzi

Marcelina Zawisza

W wyborach do sejmu trzeba wystawić minimalnie tyle kandydatów i kandydatek, ile jest mandatów, a maksymalnie dwa razy więcej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Opierając się na Art. 211§ 2. Kodeksu Wyborczego – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku, komitet wyborczy musi wystawić na swojej liście liczbę kandydatów, która “nie może być mniejsza niż liczba posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym i większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym”.

Art. 210 § 1. tego samego dokumentu mówi, że : “Lista kandydatów powinna być poparta, w sposób, o którym mowa w art. 209 § 2 i 3, podpisami co najmniej 5 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.”- komitet stosuje się do Art. 211§ 2. Kodeksu Wyborczego tylko po uzyskaniu odpowiedniego potwierdzonego poparcia.

Komitet wyborczy uzyskując poparcie 5000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym musi zgłosić nie mniej niż liczba mandatów przypadających na ten okręg i nie więcej niż dwukrotność tejże liczby.

Dla powyższego sposobu interpretacji wypowiedź autorki została zakwalifikowana, jako prawdziwa.

Marcelina Zawisza

66% Polaków nie zarabia średniej krajowej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego “Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu dla gospodarki narodowej (tzn. < 3895,72 zł) stanowili 66,1% ogółu pracowników.”  Dane te pochodzą z października 2012 r. i są ostatnimi jakie podał GUS.

Jakub Baran

Pamiętajmy, że to SLD obniżył podatki dla bogatych biznesmenów, wprowadzając dla nich podatek liniowy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw uchwalona za rządów SLD, zmienia brzmienia art 19 ust. 1 “Podatek, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, wynosi 19 % podstawy opodatkowania.”  Wcześniej podatek ten wynosił 27%

Adrian Zandberg

Oni (PIS) przecież zlikwidowali trzecią stawkę podatku dochodowego i podatek spadkowy od wielkich majątków.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do uchwalenia ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która doprowadziła do powstania nowej skali podatkowej wprowadzając dwie nowe stawki podatkowe 18 i 32 procent, likwidując jednocześnie najwyższą stawkę 40 procent. Przepisy które doprowadziły do zmiany weszły w życie 1 stycznia 2009 roku.
Ustawa o podatku od spadków i darowizn została znowelizowana 16 listopada 2006r. W nowelizacji dodano art. 4a który brzmi: “Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4”
Jedynie osoby spokrewnione w sposób wskazany w ustawie i które zgłoszą nabycia własności rzeczy były zwalniane z podatku spadkowego.

Adrian Zandberg

Prezydent Eisenhower, którego za lewicowca trudno uznać, wprowadził 93-procentową stawkę od dochodów powyżej miliona dolarów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Prezydentura Dwighta Eisenhowera przypada na lata 1953 – 1961. Stawka podatku dochodowego na rok 1953 wynosiła 92% od dochodów powyżej 400 tys. Wartość tę zmieniono w roku 1954, gdzie do 1963 roku sięgała 91%. Stawka podatkowa obowiązywała dochody powyżej 400 tysięcy dolarów.

Justyna Samolińska

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce należą do najniższych w Europie, i należą do znacznie niższych niż innych krajów w regionie. W Polsce one wynoszą ok. 18 % płacy a np. w Czechach czy Słowacji wynoszą 26, 27%.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Z danych Eurostatu wynika, że w 2014 r. pozapłacowe koszty pracy w Polsce wyniosły 18,7 %. Nie były one jednak najniższe w Europie.  Nasz kraj wyprzedziły: Bułgaria (16%),  Dania (13,1%), Irlandia (13,5%), Chorwacja (14,9%), Cypr (17,1%), Luksemburg (13,6%),  Malta (6,9%), Słowenia (15,7%) oraz Wielka Brytania (16,5%). Pozapłacowe koszty pracy w Polsce są niższe niż u naszych południowych sąsiadów. W Czechach kwota ta stanowi  27,1%, a na Słowacji 26,5%. Liderem najwyższych kosztów jest Francja (33,1%).
Jednakże dane Eurostatu nie są kompletne. W statystykach nie są brane pod uwagę opłacane przez pracownika składki obowiązkowe.

Justyna Samolińska

Niewiele ponad 30% polskiego PKB to są płace, co jest jednym z najniższych wyników w całej Europie

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych (zakładka 7.6.)Komisji Europejskiej średni udział płac w PKB nominalnym w Polsce wyniósł w 2014 roku 45,8% oraz 52,1% na podstawie PKB liczonego według kosztów czynników produkcji.
Zgodnie z danymi Eurostatu w 2013 roku (danych na rok 2014 dla Polski nie ma) udział płac wynosi 37,1 %.
Wszystkie te dane stanowią zdecydowanie więcej niż 30 % wobec czego należy tę część wypowiedzi za fałszywą.

Prawdą jest jednak, że udział płac w PKB jest jednym z niższych w Europie. W Unii Europejskiej jest to 24 wynik na 28 krajów
Całości wypowiedzi nie możemy jednak uznać jako prawdziwej ponieważ wypowiedź odnosiła się do udziału płac w PKB w Polsce, a ten został podany nieprawidłowo.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >