Politycy PiS o wydatkach na obronność

31.03.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas Szczytu NATO w Walii z 2014, państwa członkowskie Sojuszu zobowiązały się przeznaczać 2% PKB na obronność. Warto podkreślić, że zalecenie to nie jest formalnym wymaganiem wobec członków. Polska wywiązała się ze wspomnianego zobowiązania już w 2015 roku, czyli rok wcześniej niż zakładano.

Coroczny raport (str. 8) NATO przewiduje, że Polsce wydatki na obronność w 2017 wyniosły 1,99% PKB, w 2016 2,00% PKB, a w 2015 2,22% PKB. Według budżetu MON na obronność przeznaczono 37,5  mld złotych, czyli spełniono formułę zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, zgodnie z którą wydatki na obronność muszą wynosić nie mniej niż 2,00% PKB z roku poprzedniego.

Jak można zobaczyć w przywoływanym już raporcie NATO (str. 3), Polska znajduje się wśród liderów państw NATO jeśli chodzi o wpłaty – 5 miejsce wśród wszystkich państw NATO (za USA, Grecją, Wielką Brytanią i Estonią) i 4 miejsce wśród państw UE.

Zgodnie z naszą metodologią, 2% stanowi dopuszczalne zaokrąglenie podawanych przez NATO 1,99%, natomiast inne cytowane źródło – oficjalny komunikat MON – wprost podaje tę pierwszą wartość. Ponadto, jeśli chodzi o wydatki na obronność proporcjonalnie do PKB, Polska rzeczywiście jest w czołówce państw NATO i UE. Wypowiedź Jacka Sasina uznajemy zatem za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Sasin
Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

 

Przypomnę, że przeznaczamy 2% PKB na obronność. Jesteśmy zresztą jednym z liderów państw NATO i Unii Europejskiej.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.