Polscy ateiści

25.04.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Żadne badania nie potwierdzają tezy, że w Polsce jest od 8 do 10% ateistów.

 

raportu CBOS-u z 2012r. wynika, że 4,2% ankietowanych deklaruje się jako osoby niewyznające żadnej religii:

cbos 2012.png

 

Dane te znajdują potwierdzenie również w spisie powszechnym z 2011r.

spis 2011.png

Od 2005r. zauważalny jest faktyczne wzrost liczby osób niewierzących, ale jak wynika z raportu CBOS “Osoby niewierzące w Polsce” z października 2013r., odsetek ten wynosi od 3 do 7%.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.